Το τεχνικό πρότυπο για την ασφάλεια των τροφίμων IFS (International Food Standard), έχει αναπτυχθεί από τη Γερμανική & Γαλλική Ένωση Πωλητών Λιανικής. Το Παρόν Διεθνές Πρότυπο μπορεί να εφαρμοστεί από όλες τις επιχειρήσεις οι οποίες αποβλέπουν στην εξαγωγή των προϊόντων τους στις αλυσίδες υπεραγορών (supermarkets) της Γερμανίας και της Γαλλίας. Το IFS καθιερώθηκε το 2002 από τις Γερμανικές αλυσίδες υπεραγορών αποσκοπώντας στη δημιουργία ενός κοινού Προτύπου Ασφάλειας Τροφίμων. Το πρότυπο IFS προτείνεται σε όλες τις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την επεξεργασία τροφίμων όταν υπάρχει κίνδυνος για τη μόλυνση του προϊόντος κατά τη διάρκεια της πρωτογενούς συσκευασίας και ιδίως σε εκείνες που παράγουν ιδιωτικές ετικέτες (PL), διότι περιέχει πολλές απαιτήσεις που συνδέονται με την τήρηση προδιαγραφών όταν τα προϊόντα υφίσταται επεξεργασία.

 Η Βασική έκδοση του IFS έχει αναπτυχθεί με πλήρη και ενεργό συμμετοχή των φορέων πιστοποίησης και αφορά λιανοπωλητές, βιομηχανίες τροφίμων και οι επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών εστίασης από όλο τον κόσμο. Είναι η συνεχής αξιολόγηση όλων των επιχειρήσεων, που προμηθεύουν ή σκοπεύουν να προμηθεύσουν τις προαναφερθείσες υπεραγορές, για την τήρηση πέντε βασικών κριτηρίων όπως ορίζονται από το πρότυπο (σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας των τροφίμων, αναγνώριση και έλεγχος των Κρίσιμων Σημείων Ελέγχου (CCPs), αξιολόγηση προσωπικού, διορθωτικές ενέργειες και ιχνηλασιμότητα). Κάθε παραγωγός ή προμηθευτής, λοιπόν, που συνεργάζεται με Γερμανικές ή Γαλλικές αλυσίδες τροφίμων υποχρεούται να εφαρμόζει σύστημα IFS.

 Σκοπός του IFS:

Στόχος του IFS Food είναι η δημιουργία ενός συνεκτικού συστήματος αξιολόγησης για όλες τις εταιρείες που προμηθεύουν επώνυμα προϊόντα λιανικής πώλησης τροφίμων με ομοιόμορφα σκευάσματα, ενιαίες διαδικασίες ελέγχου και την αμοιβαία αποδοχή των ελέγχων, για να δημιουργηθεί ένα υψηλό επίπεδο διαφάνειας σε όλη τη διεθνή αλυσίδα εφοδιασμού.

Με την εφαρμογή του IFS επιτυγχάνεται: 

  • Η καθιέρωση ενός κοινού προτύπου με ενιαίο σύστημα αξιολόγησης
  • Η συνεργασία με τους διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης και ειδικούς αναγνωρισμένους ελεγκτές IFS
  • Η εξασφάλιση συγκρισιμότητας και διαφάνειας σε όλη την αλυσίδα εφοδιασμού

 Οφέλη του  IFS:

Μερικά από τα πλεονεκτήματα και οφέλη που ένας οργανισμός μπορεί να αποκομίσει από την πιστοποίηση του συστήματός του κατά το IFS, είναι τα εξής: 

  • Ανταγωνιστικότητα
  • Νέες συνεργασίες με μεγάλα supermarkets, που απαιτούν οι προμηθευτές τους να είναι πιστοποιημένοι κατά IFS. (Άνοιγμα στις εξαγωγές)
  • Συμμόρφωση με νομικές και κανονιστικές απαιτήσεις
  • Η μείωση του κόστους και του χρόνου για τους προμηθευτές και τους λιανοπωλητές
Share :