Η GEP, βρίσκεται συνεχώς κοντά στις επιχειρήσεις τροφίμων και σε συνεργασία με τους υπεύθυνους ποιοτικού ελέγχου και τη διοίκηση των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος αναπτύσσει Σύστημα Διαχείρισης για την Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων HACCP σύμφωνα με τις Αρχές του Codex Alimentarius, πράγμα το οποίο θεωρείται πλέον υποχρεωτικό από τη νομοθεσία σύμφωνα με τη Νέα Υγειονομική Διάταξη (Αριθμ. Υ1γ/Γ.Π/οικ.47829).

Το Σύστημα αυτό:

  • εντοπίζει σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας τους πιθανούς μικροβιολογικούς, χημικούς και φυσικούς κινδύνους
  • ερευνά τις πιθανές αιτίες και τα αναμενόμενα αποτελέσματα
  • εγκαθιστά τους αναγκαίους μηχανισμούς ελέγχου.

Η εφαρμογή ενός Συστήματος βάσει των Αρχών του HACCP, αποτελεί εγγύηση για την ασφάλεια των τροφίμων και συμβάλλει στην καλύτερη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων μιας επιχείρησης και στην αποτελεσματικότερη ανταπόκριση σε πιθανά προβλήματα. Επίσης, συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της εμπιστοσύνης των πελατών και των κρατικών αρχών απέναντι στην επιχείρηση.

Share :