Σε ποιους απευθύνεται

Σε όλους τους εργαζόμενους που απασχολούνται στον κλάδο των ανεμογεννητριών.

Σκοπός

Να εκτελείς τις εργασίες χειρωνακτικής διακίνησης φορτίου με ασφάλεια.

Στόχοι

Να γνωρίσεις

  • Τη σπουδαιότητα της εκτέλεσης των καθηκόντων με ασφαλή και υγιή τρόπο σύμφωνα με τις νομοθετικές απαιτήσεις
  • Πώς να προσδιορίζεις τις εργασίες που θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο ανάπτυξης μυϊκών / σκελετικών τραυματισμών
  • Τις ασφαλείς πρακτικές χειρωνακτικού χειρισμού, συμπεριλαμβανομένου του σωστού χειρισμού του εξοπλισμού
  • Τα σημεία και συμπτώματα τραυματισμών που σχετίζονται με τις κακές τεχνικές χειρωνακτικής χειρισμού
  • Πώς να επιλύεις προβλήματα όσον αφορά τη χειρωνακτική διακίνηση σε περιβάλλον ανεμογεννητριών
  • Τις τεχνικές μείωσης των κινδύνων κατά τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίων

Τρόποι εκπαίδευσης

  • Ευαισθητοποίηση στη Xειρωνακτική Διακίνηση Φορτίου Initial Training με παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 4 ώρες
  • Ευαισθητοποίηση στη Xειρωνακτική Διακίνηση Φορτίου Refresher Training με παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 4 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης, μαζί με το εγχειρίδιο Ευαισθητοποίησης στην Πυρασφάλεια και Εκκένωση GWO.

Share :