ΦΑΥ-Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας

Τι είναι ο ΦΑΥ – Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας και πότε απαιτείται

Το ΦΑΥ είναι ένας Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας, δηλαδή μια καταγραφή των στοιχείων του έργου έτσι όπως αυτό τελικά κατασκευάσθηκε, καθώς και μια καταγραφή οδηγιών και χρήσιμων στοιχείων τα οποία πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη μετέπειτα ζωή του έργου (εργασίες συντήρησης, καθαρισμού, μετατροπών κλπ.).

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας του έργου έχει σκοπό την πρόληψη των κινδύνων κατά τις εργασίες που θα γίνουν μετά την παραλαβή του έργου και καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του.

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των δικαιολογητικών που υποβάλλονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις για την έκδοση οικοδομικής αδείας του έργου, όπου αυτή απαιτείται. 

Τι περιλαμβάνει ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) 

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ)  καταρτίζεται με μέριμνα του εργολάβου ολόκληρου του έργου ή αν αυτός δεν υπάρχει, τότε από τον κύριο του έργου. Ο ΦΑΥ που θα παραδώσει ο κατασκευαστής στον κύριο του έργου, θα πρέπει να είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις του Π∆ 305/96.

Ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας περιλαμβάνει, το μητρώο του έργου, δηλαδή τα σχέδια και την τεχνική περιγραφή, τις οδηγίες και χρήσιμα στοιχεία σε θέματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας που θα λαμβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόμενες μεταγενέστερες εργασίες καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου (εργασίες συντήρησης, μετατροπής, καθαρισμού, κ.λ.π). Eνδεικτικά, αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης διαφόρων εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα δίκτυα Κοινής Ωφέλειας (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αερίων, ατμού κ.λ.π.), στην πυρασφάλεια κ.α.

Ο νόμος

Το Π.Δ. 305/1996 (“Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να εφαρμόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συμμόρφωση προς την οδηγία 92/57/EOK“) στο Άρθρο 3, αναφέρει ότι: “Πριν από την έναρξη λειτουργίας του εργοταξίου, ο εργολάβος ολόκληρου του έργου και εάν δεν υπάρχει, ο κύριος του έργου μεριμνά για την εκπόνηση Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας και για την κατάρτιση Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας”.

Εκπόνηση ΦΑΥ από τη GEP

H GEP αναλαμβάνει την εκπόνηση ΦΑΥ και κατά την εκκίνηση του έργου και κατά την παράδοσή του.

Share :