Υπεύθυνος Αδειοδότησης Έργου

Για την εκπλήρωση των ειδικών απαιτήσεων ασφάλειας σε επικίνδυνες εργασίες, ορίζεται ο Υπεύθυνος Αδειοδότησης Εργασιών, ο οποίος υποστηρίζει τον υπεύθυνο του εργοταξίου για την έκδοση των αδειών εργασίας που απαιτούνται στο έργο.

Ενδεικτικά παραδείγματα αδειών εργασίας είναι: άδεια θερμών εργασιών, εισόδου κι εργασίας σε περιορισμένους χώρους, εργασίας σε μεγάλα ύψη, εργασίες με χημικά, έναρξη λειτουργίας εξοπλισμού / μηχανημάτων και μονάδων παραγωγής ρεύματος, κ.α.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Υπευθύνου Αδειοδότησης Έργου

Ο Υπεύθυνος Αδειοδότησης Έργου φροντίζει:

  • για την έκδοση, συμπλήρωση, έγκριση, κλείσιμο ή την διακοπή της άδειας εργασίας με βάση την αντίστοιχη διαδικασία ασφάλειας και των οδηγιών εργασίας.
  • για τη διαχείριση της άδειας εργασίας προσδιορίζει και ελέγχει τις μετρήσεις βλαπτικών παραγόντων και επιθεωρεί τους χώρους για τους οποίους πρόκειται να εκδοθεί η άδεια εργασίας (πριν, κατά και στο τέλος της εργασίας).
  • να εκπαιδεύει τους εργαζομένους που εμπλέκονται στη διαδικασία αδειοδότησης.
  • στη συμπλήρωση των απαιτούμενων αδειών όπου χρήζει τον προσδιορισμό των μέτρων ασφάλειας και την εξασφάλιση της τήρησής τους κατά τη διάρκεια των εργασιών με σκοπό την αποτροπή συμβάντων και ατυχημάτων.
  • να τηρεί αρχείο αδειών εργασίας που εκδίδονται, το μητρώο εργασιών και τα αποτελέσματα των επιθεωρήσεων.

Ο ρόλος της GEP στην παροχή της υπηρεσίας του Υπευθύνου Αδειοδότησης Έργου

Στην πορεία προς την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου σας, η έκδοση των απαιτούμενων  αδειών  και ό,τι αυτές προϋποθέτουν,  είναι μια διαδικασία που απαιτεί εμπειρία και συνδυαστική γνώση των απαραίτητων ενεργειών.

Τα έμπειρα στελέχη της GEP διαθέτουν την τεχνογνωσία που απαιτείται, προκειμένου να σας καθοδηγήσουν σε κάθε βήμα που σχετίζεται με την αδειοδότηση των εργασιών που απαιτεί το έργο σας.

Η τοποθέτηση Υπευθύνου Αδειοδότησης Εργασιών από τη GEP είναι μια επιλογή με προστιθέμενη αξία στην υλοποίηση του έργου σας.   Πέραν της εμπειρίας και της εξειδικευμένης τεχνογνωσίας που διαθέτουν οι άνθρωποί μας  έχουν επιπλέον, διαρκή πρόσβαση και συνεχή υποστήριξη από το εξειδικευμένο τμήμα συμβούλων στα γραφεία της εταιρείας, για κάθε θέμα που ενδέχεται να προκύψει.

Share :