Τσιμέντου & Οικοδομικών Υλικών

Ο κλάδος των κατασκευών, τσιμέντου και οικοδομικών υλικών απαιτεί ειδική τεχνογνωσία στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας των εργασιών και των μεθόδων παραγωγής. Εργασίες σε ύψος (Working At Heights), εργασίες σε περιορισμένους χώρους (Working in Confined Space), εγκατεστημένος μηχανολογικός εξοπλισμός με κινούμενα μέρη (π.χ. ταινιόδρομοι, σπαστήρες, μύλοι κ.α.), υψηλές θερμοκρασίες και συγκεντρώσεις σκόνης, βαρέα οχήματα και μηχανήματα έργου, εργασίες υπό τάση κ. ά. αποτελούν τους χώρους εργασίας.

Η GEP διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και εξειδίκευση για τη διαχείριση της Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία στον σημαντικό αυτό οικονομικό κλάδο με τους έμπειρους μηχανικούς, τεχνικούς ασφαλείας και συντονιστές για θέματα Υ&Α που εκχωρεί στους πελάτες της, γιά όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Share :