Τεχνικός Ασφάλειας 

Ο Τεχνικός Ασφάλειας είναι το πρόσωπο που ορίζεται από τον εργοδότη, ώστε να του παρέχει υποδείξεις και συμβουλές γραπτά και προφορικά, σε θέματα σχετικά με την Υγεία και Ασφάλεια των εργαζομένων και την πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων στις εγκαταστάσεις του.

Αρμοδιότητες του Τεχνικού Ασφάλειας

Γενικά

Ο Τεχνικός Ασφάλειας καταχωρεί σε ειδικό βιβλίο της επιχείρησης τις γραπτές υποδείξεις του, το οποίο θεωρείται από την επιθεώρηση εργασίας εκτός των περιπτώσεων τεχνικών έργων στις οποίες δεν απαιτείται η θεώρηση του.  Σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί το βιβλίο να τηρείται ηλεκτρονικά. Όταν τηρείται σε φυσική μορφή, ο εργοδότης έχει υποχρέωση υπογράφοντας εκεί, να λαμβάνει γνώση των υποδείξεων που καταχωρούνται.

Ο Τεχνικός Ασφάλειας, οφείλει να επισκέπτεται την εγκατάσταση στην οποία έχει οριστεί, σε συγκεκριμένες ημέρες και ώρες, βάσει προγράμματος επισκέψεων που έχει καταχωρηθεί στην επιθεώρηση εργασίας. Ενδεικτικά, οι υποχρεώσεις του περιλαμβάνουν:  την παροχή γραπτών και προφορικών συμβουλών για θέματα Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας, την επίβλεψη της ορθής χρήσης των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), την εκτίμηση των κινδύνων και τα μέτρα αποτροπής τους, τη διερεύνηση των εργατικών ατυχημάτων, κ.α

Ειδικότερα ο Τεχνικός Ασφάλειας:

α) συμβουλεύει σε θέματα σχεδιασμού, προγραμματισμού, κατασκευής και συντήρησης των εγκαταστάσεων, εισαγωγής νέων παραγωγικών διαδικασιών, προμήθειας μέσων και εξοπλισμού, επιλογής και ελέγχου της αποτελεσματικότητας των Μέσων Ατομικής Προστασίας, καθώς και της διαμόρφωσης και διευθέτησης των θέσεων και του περιβάλλοντος εργασίας και γενικά της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας,
β) ελέγχει την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και των τεχνικών μέσων πριν από τη λειτουργία τους, καθώς και των παραγωγικών διαδικασιών και μεθόδων εργασίας πριν από την εφαρμογή τους, και επιβλέπει την εφαρμογή των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας των εργαζομένων  καθώς και της πρόληψης των ατυχημάτων, ενημερώνοντας σχετικά τους αρμόδιους προϊσταμένους των τμημάτων ή τη διεύθυνση της επιχείρησης.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφάλειας

Ο Τεχνικός Ασφάλειας, προκειμένου να παρέχει συμβουλές στην επιχείρηση σε σχέση με την ασφάλεια των εργαζομένων, ακολουθεί το παρακάτω πλάνο:

 • Eπισκέπτεται την κάθε εγκατάσταση της επιχείρησης σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, όπως αυτές έχουν οριστεί από την επιθεώρηση εργασίας.
 • Κατά τις επισκέψεις του διενεργεί ελέγχους σε όλους τους χώρους και τις θέσεις εργασίας, από πλευράς Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας και πρόληψης εργατικών ατυχημάτων. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας.
 • Εντοπίζει τις πηγές επαγγελματικού κινδύνου και καταγράφει τα μέτρα πρόληψης που πρέπει να λαμβάνονται για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.
 • Προτείνει και επιβλέπει την ορθή χρήση των Μέσων Ατομικής Προστασίας.
 • Συντάσσει τις οδηγίες ασφαλούς εκτέλεσης των εργασιών και ενημερώνει τους εργαζόμενους επ’ αυτών.
 • Εποπτεύει την εκτέλεση ασκήσεων πυρασφάλειας και συναγερμού, για τη διαπίστωση ετοιμότητας προς αντιμετώπιση τυχόν ατυχημάτων.
 • Διερευνά τα αίτια των εργατικών ατυχημάτων σύμφωνα με το Άρθρο 15, του Ν3850/2010.
 • Με την ολοκλήρωση των ελέγχων, ενημερώνει προφορικά τον εργοδότη για τα ευρήματά του και προτείνει διορθωτικές/βελτιωτικές ενέργειες.
 • Καταχωρεί τις όποιες υποδείξεις του στο ειδικό Bιβλίο υποδείξεων της εγκατάστασης.
 • Ο τεχνικός ασφάλειας έχει υποχρέωση να τηρεί το επαγγελματικό/επιχειρησιακό απόρρητο.

Τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει η GEP στην Υπηρεσία Τεχνικού Ασφάλειας.

Η GEP, η μεγαλύτερη εταιρεία υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας με το μεγαλύτερο πανελλήνιο δίκτυο και υψηλή τεχνογνωσία, σας προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα:

 • Οι Τεχνικοί Ασφάλειας της βρίσκονται υπό διαρκή ενημέρωση, εκπαίδευση και καθοδήγηση.
 • Συνεχή υποστήριξη από εξειδικευμένο τμήμα συμβούλων στα γραφεία της εταιρίας, για κάθε θέμα που ενδέχεται να προκύψει.
 • Προσαρμογή των υπηρεσιών μας (π.χ. χρήση καταλόγων ελέγχου) στις δικές σας ανάγκες.
 • Παροχή συγκεντρωτικών πληροφοριών, μέσω αποστολής εκθέσεων ελέγχου για κάθε εγκατάσταση.
 • Πανελλαδικό δίκτυο κάλυψης.
 • Εφαρμογή των πλέον πρωτοποριακών πρακτικών και μεθόδων για την Ασφάλεια Εργασίας, ταυτόχρονα με τις διεθνείς τάσεις.
 • Χρήση της διαθέσιμης τεχνολογίας αιχμής για τη συλλογή στοιχείων και επεξεργασία δεδομένων (big data analysis), και κυρίως άμεση, ακριβής πληροφόρηση των πελατών μας και υποστήριξη όπου και αν βρίσκονται.
Share :