ΣΟΔΑΥΕΣύστημα Οργάνωσης & Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

Τι είναι το ΣΟΔΑΥΕ –  Σύστημα Οργάνωσης & Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας Εργασίας

Το Σύστημα Οργάνωσης & Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία(ΣΟΔΑΥΕ) αφορά την απαίτηση δημιουργίας συστήματος διαδικασιών σχετικά με την πρόληψη και αντιμετώπιση του εργασιακού κινδύνου κατά την κατασκευή Δημοσίων Έργων.

Το Σύστημα Οργάνωσης & Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία (ΣΟΔΑΥΕ) εκπονείται κατά κανόνα από τον εργολάβο του έργου, ο οποίος σύμφωνα το νόμο, έχει την ευθύνη εφαρμογής του και ενσωματώνει όλες τις διαδικασίες και δράσεις για την παρακολούθηση και εφαρμογή των μέτρων Υγείας και Ασφάλειας στο έργο.  Επίσης, είναι αρμόδιος για την εκπόνηση του  ΣΑΥ – Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας  και του ΦΑΥ – Φακέλου Ασφάλειας και Υγείας, περιλαμβανομένης και της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου.

Το ΣΟΔΑΥΕ παρακολουθείται υποχρεωτικά από την υπηρεσία στην οποία ανήκει το τεχνικό δημόσιο έργο.

Τι Περιλαμβάνει το Σύστημα Οργάνωσης & Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία (ΣΟΔΑΥΕ)

Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟΔΑΥΕ, μεταξύ άλλων, ορίζονται:

  • Η δήλωση πολιτικής Υ&Α.
  • Οι ορισμοί Τεχνικού Ασφαλείας, Συντονιστή Ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας.
  • Το σύστημα διαχείρισης της Υ&Α των υπεργολάβων.
  • Οι διαδικασίες ασφάλειας που θα εφαρμοστούν στο έργο (πχ διερεύνηση ατυχημάτων, πρώτες βοήθειες, εκπαίδευση προσωπικού κλπ).
  • Οι οδηγίες για ασφαλή εκτέλεση των εργασιών και οι αναγκαίες ειδικές μελέτες που θα πρέπει να εκπονηθούν.
  • Το σύστημα επιθεωρήσεων και συσκέψεων Υ&Α που θα τηρηθεί στο έργο.
  • Η πλήρης εκπόνηση ΣΑΥ και ΦΑΥ.
  • Η αναλυτική καταγραφή των πηγών κινδύνων και η εκτίμηση της επικινδυνότητας σε κάθε φάση και υποφάση του έργου.
  • Το εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης του έργου, μετά τη λήξη των εργασιών.

Ο ρόλος της GEP

H GEP, ως η μεγαλύτερη εταιρεία Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας στην Ελλάδα αναλαμβάνει δημόσια έργα και διαθέτει πολύ μεγάλη εμπειρία στην εκπόνηση Συστημάτων Οργάνωσης & Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία (ΣΟΔΑΥΕ).

ΣΥΔΙΑ – Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας ενισχύει το ΣΑΥ – Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας, και περιλαμβάνει διαδικασίες που τίθενται σε εφαρμογή σε ένα έργο και οδηγίες για τις εκτελούμενες εργασίες.

Share :