Σύμβουλος Υγείας & Ασφάλειας Έργου

O Σύμβουλος Υγείας & Ασφάλειας Έργου διορίζεται από τον κύριο ή τον ανάδοχο του έργου, και είναι υπεύθυνος να ελέγχει και να γνωμοδοτεί αναφορικά με το ισχύον Σχέδιο Υγείας και Ασφάλειας (Σ.Α.Υ.) ώστε να καλύπτει όλο το πεδίο εφαρμογής, τις δραστηριότητες και τις μέθοδους εργασίας, κατά την εξέλιξη ενός έργου. Επίσης, διασφαλίζει ότι όλοι οι παράγοντες του έργου καλύπτουν τα νόμιμα και συμβατικά απαιτούμενα, με βάση τις ισχύουσες διατάξεις που έχουν εφαρμογή στο έργο. Στα καθήκοντα του Σύμβουλου Υγείας & Ασφάλειας Έργου περιλαμβάνονται:

  • Η αξιολόγηση της επάρκειας των υφιστάμενων διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας γιά το Έργο, καθώς και του επιπέδου εφαρμογής τους.
  • Οι προτάσεις για το περιεχόμενο και η αξιολόγηση του επιπέδου των εκπαιδεύσεων, με βάση εθνικές και διεθνείς προδιαγραφές.
  • Η καθοδήγηση σχετικά με τις ειδικές απαιτήσεις του έργου σε Μέσα Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ), σε υλικά και σε μετρήσεις.
  • Σε περίπτωση συμβάντος ή ατυχήματος συμβουλεύει βήμα – βήμα την επιχείρηση για τη σωστή διαχείριση του περιστατικού (αναφορά, διερεύνηση, προσδιορισμός διορθωτικών μέτρων).
  • Οι προτάσεις για την αναβάθμιση των υπαρχόντων διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας ώστε αυτά να προσαρμόζονται στις διάφορες φάσεις του έργου μέχρι την τελική «θέση σε λειτουργία» του έργου.
  • Ο έλεγχος και η αξιόλογηση των τηρούμενων αρχείων στο έργο, σχετικών με την Υγεία και Ασφάλεια της Εργασίας.
  • Η παρακολούθηση και αξιολογηση των KPIs (Key Performance Indicators – δείκτες μέτρησης απόδοσης) αναφορικά με το επίπεδο ασφάλειας του έργου.
Share :