Σχέδια Διαφυγής

Τo Σχεδιαγράμμα Διαφυγής αποτελεί βασικό σημείο πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου και ενισχύει το σχέδιο και τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης της εγκατάστασης.

Το Σχεδιάγραμμα Διαφυγής και Διάσωσης έχει ενημερωτικό χαρακτήρα για τους εργαζόμενους αλλά και τους επισκέπτες ενός κτιρίου ή μιας εγκατάστασης και είναι υποχρεωτικό να αναρτάται σε κατάλληλες θέσεις στους χώρους εργασίας.

Στο σχέδιο διαφυγής και διάσωσης αποτυπώνονται

  • οι έξοδοι κινδύνου,
  • οι οδεύσεις διαφυγής,
  • τα μέσα πυροπροστασίας (πυροσβεστήρες, πυροσβεστικές φωλιές),
  • τα κομβία αναγγελίας κινδύνου όπου αυτά υπάρχουν,
  • τα σημεία παροχής πρώτων βοηθειών,
  • και το σημείο συγκέντρωσης κ.α.

O νόμος

Σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων»,  Άρθρο 30, ο εργοδότης οφείλει να καταρτίσει σχέδιο διαφυγής και διάσωσης από τους χώρους εργασίας, εφόσον απαιτείται από τη θέση, την έκταση και το είδος της εκμετάλλευσης.

Εκπόνηση σχεδίου διαφυγής και διάσωσης από τη GEP

Η GEP προσαρμόζει όλες τις σχεδιαστικές απαιτήσεις που ορίζει το πρότυπο ISO 23601,  το οποίο βάσει της πυροσβεστικής διάταξης 15/2014 είναι το πλέον αποδεκτό. Τα έμπειρα στελέχη της GEP καταρτίζουν τα σχεδιαγράμματα διαφυγής λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης σχετικά με τις οδεύσεις διαφυγής, τις εξόδους κινδύνου και του σημείου συγκέντρωσης.

Share :