Συντονιστής Ασφάλειας Έργου

Ο Συντονιστής για θέματα Ασφάλειας κατά την εκτέλεση τεχνικού έργου, είναι το πρόσωπο που ορίζεται από τον εργολάβο ολόκληρου του έργου ή αν αυτός δεν υπάρχει, τότε από τον κύριο του έργου, με καθήκοντα  τον συντονισμό της εφαρμογής στο έργο των γενικών αρχών Πρόληψης Ατυχημάτων και Ασφάλειας κατά την Εργασία.

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Συντονιστή Ασφάλειας:

Ο Συντονιστής για θέματα ασφάλειας μεριμνά, ώστε οι εργολάβοι, οι υπεργολάβοι και οι αυτοαπασχολούμενοι στο Έργο, να εφαρμόζουν με συνέπεια τις αρχές Aσφάλειας για τα τεχνικά έργα όπως προβλέπονται, καθώς και την εφαρμογή του Σχεδίου Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) του έργου.

Επιπλέον, ο Συντονιστής φροντίζει, εφόσον χρειάζεται, να αναπροσαρμοστεί το Σχέδιο Ασφάλειας και Yγείας (ΣΑΥ) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του τεχνικού έργου.

Τέλος, μαζί με τον Τεχνικό Ασφάλειας και τον Ιατρό Εργασίας του τεχνικού έργου, οργανώνουν τη συνεργασία μεταξύ των εργολάβων και υπεργολάβων στο εργοτάξιο συμπεριλαμβανομένων και των διαδοχικών συνεργείων, γιά το συντονισμό όλων των δραστηριοτήτων για την προστασία των εργαζομένων και την πρόληψη των ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, καθώς και την αλληλο-ενημέρωση μεταξύ όλων.

Γιατί να επιλέξετε Συντονιστή Ασφάλειας Έργου από τη GEP

H GEP, ως η μεγαλύτερη εταιρεία Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας στην Ελλάδα, έχοντας ως γνώμονα τις δικές σας ανάγκες, μπορεί με τις υπηρεσίες και τα έμπειρα στελέχη της, να υποστηρίξει οποιοδήποτε τεχνικό έργο σας.

Ο συντονιστής Ασφάλειας Έργου της GEP, έχει διαρκή πρόσβαση και συνεχή υποστήριξη από το εξειδικευμένο κεντρικό τμήμα συμβούλων στα γραφεία της GEP, για κάθε θέμα που ενδέχεται να προκύψει.

Τα στελέχη της GEP διαθέτοντας μεγάλη εμπειρία και επικαιροποιημένη γνώση, αναλαμβάνουν να συντάξουν το απαραίτητο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ) και το Φάκελο Ασφάλειας και Υγείας (ΦΑΥ) του Τεχνικού Έργου, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του δικού σας έργου και τις απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας.

Share :