Η GEP αναλαμβάνει τη συντήρηση συστημάτων διαχείρισης της ασφάλειας τροφίμων, με επισκέψεις στην εταιρεία σας. Ο αριθμός των επισκέψεων θα εξαρτάται κάθε φορά από την πολυπλοκότητα των διεργασιών της εκάστοτε εταιρείας και τις ανάγκες που θα προκύπτουν κάθε φορά. Η GEP για το βέλτιστο αποτέλεσμα της συντήρησης του συστήματος διαχείρισης ασφάλειας τροφίμων ακολουθεί μια σειρά από διαδικασίες:

  • Εκπόνηση ενός προγράμματος εσωτερικών ελέγχων και επιθεώρηση βάσει ερωτηματολογίου προσαρμοσμένου στο αντικείμενο της επιχείρησης
  • Διενέργεια εσωτερικών ελέγχων
  • Εντοπισμός, καταγραφή και ανάλυση αποτελεσμάτων
  • Εφαρμογή διορθωτικών ενεργειών σε περίπτωση εντοπισμού προβλήματος
  • Ανακατασκευή και αναδιαμόρφωση των χώρων
  • Έλεγχο για την ορθή εφαρμογή του προγράμματος καθαρισμού-απολύμανσης
  • Έλεγχο για την ορθή εφαρμογή προγράμματος μυοκτονίας-απεντόμωσης
  • Εποπτικοί έλεγχοι προσωπικού εν ώρα εργασίας και συστάσεις με σκοπό την συνεχή βελτίωση τους
  • Εκπόνηση διαγνωστικής μελέτης στην οποία αναφέρονται τα ευρήματα, η αντίστοιχη νομοθετική απαίτηση και τρόποι επίλυσης των προβλημάτων.
Share :