Σύμβουλος Υγείας & Ασφάλειας Εγκατάστασης

O Σύμβουλος Υγείας & Ασφάλειας Εγκατάστασης διορίζεται από τον διευθυντή της εγκατάστασης και είναι υπεύθυνος να συμβουλεύει σε θέματα υγείας και ασφάλειας αλλά και να συμβάλλει στη διαχείρισή τους.

Στα καθήκοντα του Σύμβουλου Υγείας & Ασφάλειας περιλαμβάνονται:

  • Η αξιολόγηση της επάρκειας των υφιστάμενων διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας καθώς και του επιπέδου εφαρμογής του.
  • Οι προτάσεις για το περιεχόμενο και η αξιολόγηση του επιπέδου των εκπαιδεύσεων.
  • Η διερεύνηση της αναγκαιότητας μετρήσεων.
  • Η διαχείριση των εργατικών ατυχημάτων.
  • Οι προτάσεις για την αναβάθμιση των υπαρχόντων διαδικασιών και μέτρων ασφάλειας.
  • Ο έλεγχος και η αξιολόγηση των τηρούμενων αρχείων ή και αδειών.
  • Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των KPIs (Key Performance Indicators – δείκτες μέτρησης απόδοσης) αναφορικά με το επίπεδο ασφάλειας.
Share :