ΣΥΔΙΑ- Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας

Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας & Υγείας ενισχύει το ΣΑΥ – Σχέδιο Ασφάλειας & Υγείας, και περιλαμβάνει διαδικασίες που τίθενται σε εφαρμογή σε ένα έργο και οδηγίες για τις εκτελούμενες εργασίες.

Share :