Προσωποπαγείς Εταιρείες

Οι Μικρές & Μεσαίες Επιχειρήσεις, ΜΜΕ (Small & Medium-sized Enterprises, SMEs) αλλά και μικρότερες αυτών (Micro), αποτελούν σχεδόν το 99% των επιχειρήσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ταυτόγχρονα το μεγαλύτερο εργοδότη. Οι δυσκολίες και περιορισμοί αλλά και ο σπουδαίος ρόλος τους στην οικονομία έχουν επίσημα αναγνωριστεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η διαχείριση σε αυτές τις επιχειρήσεις της απαραίτητης Υ&Α πρέπει να ξεπεράσει μία σειρά εμποδίων π.χ. ελλειμματική οργάνωση, ενημέρωση και πρόσβαση στην πληροφορία, ανθρώπινο δυναμικό, οικονομικοί και τεχνικοί πόροι κ.λ.π.

Η GEP έχοντας πλήρη επίγνωση των αναγκών και των προβλημάτων του τομέα παρέχει τις υπηρεσίες της και την υποστήριξή της με κατάλληλο και αποτελεσματικό τρόπο ώστε να διασφαλίζονται πλήρως οι εργαζόμενοι και οι εργοδότες.

Share :