Πολιτική Εκπαίδευσης GWO

Η εταιρεία GEP στοχεύει στην παροχή Εκπαιδευτικών Υπηρεσιών υψηλού επιπέδου υιοθετώντας και εφαρμόζοντας διεθνείς προδιαγραφές και πρότυπα που θα δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.

Η εταιρεία έχει αναπτύξει πρόγραμμα εκπαίδευσης «Basic Safety Training» & «Basic Safety Training Refresher» σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού για την Αιολική Ενέργεια (GWO). Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλους όσους εργάζονται στον τομέα της Αιολικής Ενέργειας και περιλαμβάνει τις ακόλουθες θεματικές ενότητες: « Πρώτες Βοήθειες », « Χειρωνακτική διακίνηση φορτίων », « Αντιμετώπιση πυρκαγιάς », «Εργασίες σε Ύψος»

Η εταιρεία, προκειμένου να παρέχει ένα υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικό πρόγραμμα, έχει αναπτύξει, καθιερώσει και εφαρμόζει σύστημα διαχείρισης σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου του Οργανισμού GWO. H διοίκηση δεσμεύεται να συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση της εκπαίδευσης μέσω:

• της καθιέρωσης και παρακολούθησης αντικειμενικών σκοπών και στόχων,
• της διάθεσης των κατάλληλων μέσων και πόρων,
• της μετάδοσης σε όλους τους συνεργάτες, της σημασίας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων και προσδοκιών των συμμετεχόντων στα σεμινάρια καθώς και τη συμμόρφωση με τις νομικές και άλλες απαιτήσεις,
• της περιοδικής ανασκόπησης του συστήματος διαχείρισης και της βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Οι εκπαιδεύσεις υλοποιούνται στο εκπαιδευτικό κέντρο της GEP στην ακόλουθη διεύθυνση: GEP, Σάμου 51 & Φραγκοκλησιάς Μαρούσι Αττική, Ελλάδα, και σε εγκαταστάσεις πελατών που πληρούν τις προδιαγραφές και με κινητή πλατφόρμα εκπαίδευσης (container).

Η Διοίκηση επενδύει στο ανθρώπινο δυναμικό της και στη συνεχή πληροφόρηση και εκπαίδευση σε ότι αφορά νέα τεχνολογικά και εκπαιδευτικά δεδομένα και ενθαρρύνει όλους του συνεργάτες της, να εφαρμόζουν σωστά και σε συνεχή βάση, όλες τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης.

Πιστοποιήσεις GEP

Πολιτική Ποιότητας GEP

Share :