Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων

Στο πλαίσιο των Βασικών Αρχών που καθορίζουν τις αξίες και τη συνολική επιχειρηματική πρακτική της GEP, περιλαμβάνονται:

Κώδικας Λειτουργίας, ο οποίος καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές και τα πρότυπα συνεργασίας, για τους εργαζόμενους και τους συνεργάτες της GEP.

Πολιτική Νομικής και Δημόσιας Ευθύνης, η οποία αφορά το βασικό πλαίσιο των δραστηριοτήτων και ευθυνών της εταιρείας σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο του κράτους.

Πολιτική Ποιότητας, η οποία περιγράφει τις αρχές, τις διαδικασίες και τα καθήκοντα διαχείρισης της ποιότητας σύμφωνα με τις απαιτήσεις των προτύπων ISO 9001 και ISO 10002.

Πολιτική Διαχείρισης Κινδύνων, που αφορά τη διαχείριση του χρηματοοικονομικού και λειτουργικού κινδύνου, την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση αυτών.

Πολιτική Περιβαλλοντικής Διαχείρισης, που αφορά τη δέσμευση της εταιρείας στους περιβαλλοντικούς νόμους, κανονισμούς και άλλους όρους λειτουργίας και προστασίας κατά την παροχή των υπηρεσιών και τη λειτουργία της.

Εταιρική Υπευθυνότητα και Πολιτική Επαγγελματικής Υγείας & Ασφάλειας που αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, εργασίες και διαδικασίες της εταιρείας.

Πολιτική Ασφάλειας Δεδομένων, που αφορά την διασφάλιση τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις του προτύπου ISO 27001, και την πλήρη κανονιστική συμμόρφωση της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νέου γενικού κανονισμού της ΕΕ για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), της ακεραιότητας και της εμπιστευτικότητας των πάσης φύσεως δεδομένων και πληροφοριακών υποδομών που αποτελούν περιουσιακό στοιχείο για την Επιχείρηση.

Πιστοποιήσεις GEP

Share :