Πετρελαιοειδών & Χημική Βιομηχανία

Στις βιομηχανίες υψηλής επικινδυνότητας όπως τα διυλιστήρια και οι χημικές βιομηχανίες, οι υπηρεσίες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία (Υ&Α) είναι ζωτικής σημασίας. Σε αυτές και ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια προγραμματισμένων ή και έκτακτων συντηρήσεων (shut-down, turn-around), η GEP παρέχει εξειδικευμένους μηχανικούς ασφαλείας για τα καθήκοντα του Τεχνικού Ασφαλείας με πλήρη (full-time) ή μερική (part-time) βάρδια σύμφωνα με τις ελάχιστες απαιτήσεις της νομοθεσίας, και επίσης γιά:

  • την υποστήριξη του συστήματος διαχείρισης Υ&Α και του τμήματος Υ&Α της εγκατάστασης,
  • την εκπόνηση και εφαρμογή Σχεδίου Υ&Α (H&S Plan),
  • την διεξαγωγή ελέγχων & επιθεωρήσεων (Safety Auditing),
  • την έκδοση αδειών εργασίας,
  • την διαχείριση της Υ&Α των υπεργολάβων, και την εισαγωγική εκπαίδευση των εργαζομένων (induction training).
Share :