Περιβαλλοντική Πολιτική

Η GEP συμμετέχει σε προγράμματα ανακύκλωσης χαρτιού, πλαστικών και γυαλιού για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών συσκευασίας.

Επιπλέον η εταιρεία δεσμεύεται για τη μείωση των επιπτώσεων της λειτουργίας της στο περιβάλλον με βάση το πρότυπο ISO 14001:2009 που εφαρμόζει.

Συγκεκριμένα μέσω του προτύπου η εταιρεία:

  • συμμορφώνεται με τις εφαρμοζόμενες νομικές και άλλες απαιτήσεις προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία του περιβάλλοντος.
  • παρέχει κατάλληλη περιβαλλοντική εκπαίδευση στους εργαζόμενους της.
  • μειώνει την ποσότητα των παραγομένων αποβλήτων και διασφαλίζει τον ασφαλή χειρισμό και την απόρριψή τους.
  • εξοικονομεί φυσικούς πόρους μέσω της ανακύκλωσης και της επαναχρησιμοποίησης υλικών, της προμήθειας ανακυκλωμένων υλικών και της χρήσης ανακυκλώσιμων συσκευασιών.
  • χρησιμοποιεί υπεύθυνα την ενέργεια στο σύνολο των λειτουργιών της.
  • προστατεύει τους εργαζόμενους και το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο λειτουργεί, υιοθετώντας ασφαλείς τεχνολογίες και διαδικασίες λειτουργίας.
  • γνωστοποιεί τη δέσμευσή της για την προστασία του περιβάλλοντος, στους εργαζόμενους, τους προμηθευτές, τους πελάτες, τις δημόσιες υπηρεσίες και το κοινωνικό σύνολο μέσα στο οποίο λειτουργεί.
  • βελτιώνει συνεχώς το Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης της Εταιρείας και την Πολιτική Ποιότητας.

Πιστοποίησεις GEP

Πολιτική Περιβάλλοντος GEP

Share :