Πανεπιστημιακά Ιδρύματα

Οι Εκπαιδευτικοί Οργανισμοί (είτε ανήκουν στον Δημόσιο είτε στον Ιδιωτικό Τομέα), υπάγονται εξίσου στις σχετικές προβλέψεις του ΚΝΥΑΕ 3850/2010.

Οι Οργανισμοί αυτοί οφείλουν να καλύπτουν τους εργαζόμενους τους με υπηρεσίες Τεχνικού Ασφαλείας & Ιατρού Εργασίας με ισχύ όλων των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους εργοδότες. Ταυτόγχρονα  ισχύουν και όλες οι επιμέρους διατάξεις, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας (π.χ. διοικητικές υπηρεσίες, τεχνικές εργασίες, συντηρήσεις κ.λπ.).

Η GEP με πλήθος Δημόσιων οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων στο πελατολόγιο της παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες της προς όλους, μέσα από ένα δίκτυο έμπειρων Τεχνικών Ασφαλείας & Ιατρών Εργασίας σε όλη την Ελλάδα.

Share :