Οργανισμοί Στενού & Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα

Οι οργανισμοί του στενού και ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, υπάγονται στις σχετικές προβλέψεις του ΚΝΥΑΕ 3850/2010 .

Οι οργανισμοί αυτοί οφείλουν να καλύπτουν τους εργαζόμενους τους με υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας & ιατρού εργασίας με ισχύ όλων των υποχρεώσεων που προβλέπονται για τους εργοδότες. Ταυτόγχρονα  ισχύουν και όλες οι επιμέρους διατάξεις, ανάλογα με το είδος της δραστηριότητας (π.χ. διοικητικές υπηρεσίες, τεχνικές εργασίες, συντηρήσεις κ.λπ.).

Η GEP με πλήθος δημόσιων οργανισμών, φορέων και επιχειρήσεων στο πελατολόγιο της παρέχει τις ίδιες υπηρεσίες της προς όλους, μέσα από ένα δίκτυο έμπειρων τεχνικών Ασφάλειας & ιατρών εργασίας σε όλη την Ελλάδα.

Share :