Μετρήσεις Παραγόντων

Οι Μετρήσεις Παραγόντων στο εργασιακό περιβάλλον αποτελούν σημαντικό κριτήριο για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των κινδύνων που δημιουργούνται, προκειμένου να προστατευτούν οι εργαζόμενοι. Επιπλέον, οι μετρήσεις παραγόντων αποτελούν βασική εργοδοτική υποχρέωση και η επιχείρηση οφείλει να καταγράφει τα αποτελέσματά τους σε ειδικό βιβλίο παραγόντων.

Τι περιλαμβάνουν οι μετρήσεις παραγόντων

Οι παράγοντες για τους οποίους διενεργούνται ειδικές μετρήσεις ώστε να διασφαλιστεί περιβάλλον υγείας της εργασίας διαχωρίζονται σε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς.

Συγκεκριμένα:

Φυσικοί παράγοντες : Θόρυβος, Μικροκλίμα, Φωτισμός, Αερισμός, Δονήσεις, Εισπνεύσιμη και Αναπνεύσιμη σκόνη.

Χημικοί παράγοντες: Aιωρούμενα σωματίδια, Αέριοι ρύποι, Διαλύτες, Σκόνη βαρέων μετάλλων, V.O.C.’s (Volatile Organic Compouds – Πτητικές Οργανικές Ενώσεις),  και Ίνες αμιάντου.

Βιολογικοί παράγοντες: Iοί, Μύκητες, παράσιτα, και βακτήρια.

Εκτός των παραπάνω μετρήσεων στο εργασιακό περιβάλλον, η GEP διενεργεί επιπλέον, όπου απαιτείται, ένα ευρύ φάσμα άλλων εξειδικευμένων μετρήσεων όπως:

  • περιβαλλοντικές μετρήσεις (π.χ. θόρυβος, ποιότητα αέρα, ανάλυση αποβλήτων),
  • μετρήσεις ηλεκτρικής γείωσης,
  • και αναλύσεις ποιότητας νερού.

*Για τη διενέργεια ειδικών μετρήσεων χημικών και βιολογικών παραγόντων, συνεργαζόμαστε με εργαστήριο χημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων πιστοποιημένο σύμφωνα με το ISO 17025.

Η μεθοδολογία

Με στόχο την επικράτηση υγιεινών περιβαλλοντικών συνθηκών στους χώρους εργασίας ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

  • Εντοπισμός στους χώρους εργασίας, των φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη στην υγεία των εργαζομένων.
  • Πραγματοποίηση των μετρήσεων για τους παράγοντες που εντοπίστηκαν, με διακριβωμένο εξοπλισμό και νομοθετικά τεκμηριωμένες ή/και διεθνώς αναγνωρισμένες μεθόδους.
  • Αποστολή αναφοράς στην οποία συγκρίνονται τα αποτελέσματα των μετρήσεων με τα νομοθετημένα όρια, στην οποία περιλαμβάνεται και πρόταση τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων που μπορούν να έχουν οι παράγοντες που μετρήθηκαν, στην Υγεία & Ασφάλεια των εργαζομένων.

Ο νόμος

Η διενέργεια μετρήσεων φυσικών, χημικών και βιολογικών παραγόντων εκτός από βασική εργοδοτική υποχρέωση σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 (Άρθρο 37), αποτελεί ένα ουσιαστικό κριτήριο για τη λήψη μέτρων πρόληψης και αντιμετώπισης των αντίστοιχων κινδύνων.

Σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων»,  Άρθρο 37, ο εργοδότης οφείλει να γνωρίζει τους κινδύνους, τους οποίους συνεπάγονται για την υγεία των εργαζομένων, παράγοντες που υπάρχουν, χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται στους τόπους εργασίας.

Ως «παράγοντας», βάσει του Ν. 3850/2010, Άρθρο 36, ορίζεται κάθε φυσικός, χημικός και βιολογικός παράγοντας που ενυπάρχει κατά την εργασία και μπορεί να είναι επιβλαβής στην υγεία των εργαζομένων ή επικίνδυνος από άλλη άποψη, ανεξάρτητα από τη φυσική του κατάσταση.

Σύμφωνα με το Άρθρο 38 του ίδιου νόμου, ο εργοδότης οφείλει να ελέγχει τη συγκέντρωση ή ένταση των παραγόντων στους χώρους εργασίας και τα επίπεδα έκθεσης των εργαζομένων σε αυτούς, πριν αρχίσει η λειτουργία μηχανών ή εγκαταστάσεων και σε τακτά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους.

Μετρήσεις παραγόντων από τη GEP

Η GEP διαθέτει εξειδικευμένο και στελεχωμένο από επιστήμονες τμήμα μετρήσεων παραγόντων, που διενεργούν  τις μετρήσεις με τον απαιτούμενο φορητό εξοπλισμό και με βάση τις μεθόδους μέτρησης σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία και τα διεθνή πρότυπα.

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιεί η GEP είναι εγκεκριμμένος και διακριβωμένος για την καλή του λειτουργία.

Share :