Μεταφοράς & Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τα δίκτυα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας περιλαμβάνουν ένα μεγάλο φάσμα εργασιών και δραστηριοτήτων εξαιρετικά υψηλής επικινδυνότητας.

Έργασίες όπως

  • η δημιουργία οδών και προσβάσεων σε ορεινούς όγκους,
  • η εγκατάσταση πυλώνων,
  • η διάνοιξη υπόγειων σηράγγων και η όρυξη ορυγμάτων,
  • η κατασκευή ειδικών υποδομών σε εργοστάσια και υποσταθμούς,
  • αλλά και η τοποθέτηση καλωδίων με αέρια μέσα (ελικόπτερα) ή η πόντισή τους για την υποθαλάσσια διασύνδεση των νησιωτικών περιοχών,

δημιουργούν εξαιρετικές και ιδιαίτερες ανάγκες Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία.

Η GEP έχοντας συμμετοχή στα σημαντικότερα ενεργειακά έργα που έχουν γίνει στη χώρα, γνωρίζει επακριβώς τις απαιτήσεις και τη μεθοδολογία γιά να καλύψει πλήρως τις ανάγκες αυτές, γιά λογαρισμό κάθε εμπλεκομένου.

Share :