Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 1169/2011  ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της  25ης Οκτωβρίου  2011 σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές και τις αντίστοιχες τροποποιήσεις και συγκεκριμένα τα άρθρα 10 έως 35 και με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο, είναι υποχρεωτική μεταξύ άλλων η αναγραφή των ακόλουθων ενδείξεων: γ) κάθε συστατικό ή τεχνολογικό βοήθημα που απαριθμείται στο παράρτημα  II  ή προέρχεται από ουσία ή προϊόν που απαριθμείται στο παράρτημα   II  και το οποίο προκαλεί αλλεργίες ή δυσανεξίες και χρησιμοποιείται στην παραγωγή ή παρασκευή ενός τροφίμου και εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό προϊόν, ακόμη και σε τροποποιημένη μορφή.

Για την εναρμόνιση της εταιρείας σας με την παραπάνω νομοθεσία, η GEP αναλαμβάνει την εκπόνηση της μελέτης αλλεργιογόνων ουσιών με την ιχνηλάτιση των αλλεργιογόνων ουσιών που υπάρχουν στις Ά ύλες της εταιρείας ώστε να είναι πάντα διαθέσιμη η πληροφορία στους υπευθύνους της επιχείρησης και επομένως στον τελικό καταναλωτή.

Το έργο υλοποιείται από εξειδικευμένους συνεργάτες της GEP οι οποίοι αναλαμβάνουν την επικοινωνία με το προσωπικό της εταιρείας και την επεξεργασία των στοιχείων που σχετίζονται με τις συνταγές τελικών προϊόντων και τις Α΄ ύλες προκειμένου μετά από εύλογο χρονικό διάστημα να παραδοθεί η επικαιροποιημένη μελέτη αλλεργιογόνων ουσιών.

Share :