Κατασκευαστικές & Τεχνικές Εταιρείες

Η διαχείριση των θεμάτων της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στις κατασκευές και τα τεχνικά Έργα (προσωρινά και κινητά εργοτάξια) απαιτεί τη συμμόρφωση με την Οδηγία 92/57/EOK. Ταυτόχρονα, απαιτεί ειδική τεχνογνωσία στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία, κυρίως λόγω της πολυπλοκότητας των εργασιών, των αντικειμένων και των διαφόρων μεθόδων που ακολουθούνται από τις κατασκευαστικές και τεχνικές εταιρείες.

Οι ιδιαιτερότητες των τεχνικών έργων εντοπίζονται όχι μόνο ως προς τη φύση των κινδύνων και το μέγεθος της επικινδυνότητας, αλλά και στα χρησιμοποιούμενα μέσα, εργαλεία και μηχανήματα καθώς και στη στελέχωση των έργων (π.χ. υπεργολαβικά συνεργεία, αυτοαπασχολούμενοι κλπ.)

Η εκπόνηση του Σχεδίου Ασφάλειας & Υγείας (ΣΑΥ) και του Φακέλου Ασφάλειας & Υγείας (ΦΑΥ) καθώς και ο ορισμός συντονιστή ασφάλειας & υγείας, είναι βασικές ενέργειες γιά την συμμόρφωση με τη νομοθεσία. Η GEP αποτελεί τον άριστο συνεργάτη των κατασκευαστικών και τεχνικών εταιρειών λόγω της μακροχρόνιας εμπειρίας στο τομέα και της συμμετοχής της στα μεγαλύτερα κατασκευαστικά έργα της χώρας, δημόσια και ιδιωτικά.

Share :