Ιατρός Εργασίας

Ο Ιατρός Εργασίας είναι ένας πολύ σημαντικός σύμβουλος για την επιχείρηση και τους εργαζομένους της, καθώς τους παρέχει όλες τις απαραίτητες υποδείξεις και συμβουλές σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη διαφύλαξη της σωματικής και ψυχικής τους υγείας.

Ο νόμος

Σύμφωνα με το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο,  οι επιχειρήσεις με αριθμό άνω των 50 εργαζομένων, έχουν υποχρέωση να παρέχουν την υπηρεσία του Iατρού Εργασίας στους εργαζομένους τους, για συγκεκριμένες ώρες κάθε μήνα, οι οποίες προσδιορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων της επιχείρησης. Oι υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας περιλαμβάνουν όλες τις υποχρεώσεις που προδιαγράφονται στο ΚΝΥΥΑΕ. 3850/2010, όπως: περιοδική προληπτική εξέταση των εργαζομένων, δημιουργία ιατρικού αρχείου προσωπικού, εκτίμηση ικανότητας για εργασία από πλευράς υγείας, εκπόνηση προγράμματος εμβολιασμού, συμβολή στην εκπόνηση λίστας διαδικασιών για την ασφαλή εκτέλεση εργασιών, εκπαίδευση και ενημέρωση εργαζομένων για την προστασία από βιολογικούς, φυσικούς και χημικούς παράγοντες και οδηγίες για την πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων.

Συμβουλευτικές αρμοδιότητες του Ιατρού Εργασίας                                                        

Ο Iατρός Eργασίας παρέχει υποδείξεις και συμβουλές στον εργοδότη, στους εργαζομένους και στους εκπροσώπους τους, γραπτά στο βιβλίο υποδείξεων ή προφορικά, σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για τη σωματική και ψυχική υγεία των εργαζομένων.

Ειδικότερα, ο Iατρός Eργασίας συμβουλεύει σε θέματα:

 • σχεδιασμού, προγραμματισμού, τροποποίησης της παραγωγικής διαδικασίας.
 • κατασκευής και συντήρησης εγκαταστάσεων, σύμφωνα με τους κανόνες υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων.
 • λήψης μέτρων προστασίας κατά την εισαγωγή και χρήση υλών και προμήθειας μέσων εξοπλισμού.
 • φυσιολογίας και ψυχολογίας της εργασίας, εργονομίας και υγιεινής της εργασίας, της διευθέτησης και διαμόρφωσης των θέσεων και του. περιβάλλοντος της εργασίας και της οργάνωσης της παραγωγικής διαδικασίας.
 • οργάνωσης υπηρεσίας παροχής πρώτων βοηθειών.
 • αρχικής τοποθέτησης και αλλαγής θέσης εργασίας για λόγους υγείας, προσωρινά ή μόνιμα, καθώς και ένταξης ή επανένταξης μειονεκτούντων ατόμων στην παραγωγική διαδικασία, ακόμη και με υπόδειξη αναμόρφωσης της θέσης εργασίας.

Οι υποχρεώσεις του Ιατρού Εργασίας

Με στόχο πάντα την πρόληψη και την προαγωγή της Υγείας και Ευεξίας των εργαζομένων της επιχείρησης, ο Ιατρός Εργασίας έχει το ακόλουθο πλάνο υποχρεώσεων:

 • Eπισκέπτεται την κάθε εγκατάσταση της επιχείρησης σε προκαθορισμένες ημερομηνίες και ώρες, όπως αυτές έχουν θεωρηθεί από την Επιθεώρηση Α&Υ στην Εργασία.
 • Κατά τις επισκέψεις του, διενεργεί ελέγχους σε όλους τους χώρους και τις θέσεις εργασίας σε σχέση με την υγεία και ασφάλεια της εργασίας και την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων. Οι έλεγχοι πραγματοποιούνται βάσει της κείμενης νομοθεσίας υγείας και ασφάλειας εργασίας.
 • Συντάσσει ή/και ενημερώνει τον ατομικό ιατρικό φάκελο κάθε εργαζομένου.
 • Εκδίδει βεβαιώσεις καταλληλόλητας των εργαζομένων.
 • Επεξηγεί την αναγκαιότητα της σωστής χρήσης των μέσων ατομικής προστασίας.
 • Ερευνά τις αιτίες των ασθενειών που οφείλονται στην εργασία, αναλύει και αξιολογεί τα αποτελέσματα των ερευνών και προτείνει μέτρα για την πρόληψη των ασθενειών αυτών.
 • Ενημερώνει τους εργαζόμενους για τον τρόπο αντιμετώπισης έκτακτων γεγονότων που μπορεί να επηρεάσουν την υγεία τους.
 • Μεριμνά για τη διενέργεια ιατρικών εξετάσεων και καταχωρεί τα αποτελέσματα στον ατομικό ιατρικό φάκελο του εργαζόμενου.
 • Καταχωρεί τιςυποδείξεις του στο ειδικό Βιβλίο υποδείξεων της εγκατάστασης. Ο υπεύθυνος της εγκατάστασης λαμβάνει γνώση ενυπογράφως των υποδείξεων που καταχωρούνται σε αυτό το βιβλίο.

Επιπλέον ο ιατρός εργασίας:

 • Παρέχει ιατρικές συστάσεις σε όσους εργαζόμενους το επιθυμούν, κατά την προγραμματισμένη επίσκεψή του.
 • Δίνει γενικές οδηγίες υγιεινής προς τους εργαζόμενους, με έντυπο ή ηλεκτρονικό τρόπο, για σημαντικά ή επίκαιρα θέματα υγείας, όπως: προστασία από καύσωνα, περιορισμό καπνίσματος, υγιεινή διατροφή, εργασία σε οθόνες, φυσική άσκηση κ.λπ.
 • Διοργανώνει εθελοντική αιμοδοσία.

Ιατρικό Απόρρητο

Το ιατρικό απόρρητο στο χώρο εργασίας περιλαμβάνει:

 • Κάθε θέμα υγείας που ο εργαζόμενος εμπιστεύτηκε στον γιατρό ή στον νοσηλευτή.
 • που ο γιατρός ή ο νοσηλευτής πληροφορήθηκε, συνήγαγε, υπέθεσε ή αντιλήφθηκε κατά την άσκηση των καθηκόντων του ή επ’ ευκαιρία αυτής.
 • Τη θετική ή και την αρνητική ακόμη διαπίστωση του γιατρού ή του νοσηλευτή
 • Κάθε πληροφορία που ο ασθενής επιθυμεί να θεωρείται ως απόρρητη, ακόμη και αν αυτή έχει ήδη διαρρεύσει με διαφορετικό τρόπο.
 • Την είσοδο στο ιατρείο ή το χώρο πρώτων βοηθειών, καθώς και αυτή ακόμη αποτελεί ιατρικό απόρρητο.

Ο εργαζόμενος μοιράζεται με τον Ιατρό Εργασίας προσωπικά στοιχεία του, μεταβιβάζοντάς του ένα μεγάλο μέρος της αυτονομίας του, το οποίο πρέπει να διαφυλαχθεί. Γι’ αυτό, το ιατρικό απόρρητο αποτελεί σημαντική αρχή στην ιατρική της εργασίας, όπου η μη εξουσιοδοτημένη αποκάλυψη πληροφοριών ίσως έχει προσωπικές, κοινωνικές ή νομικές επιπτώσεις.

Ιατρός Εργασίας από τη GEP

Η GEP, έχοντας πολυετή εμπειρία στην παροχή υπηρεσιών Yγείας και Aσφάλειας Eργασίας, σε όλους τους παραγωγικούς κλάδους, προσφέρει υπηρεσίες υψηλού επιπέδου, λειτουργώντας ως σύμβουλος κάθε επιχείρησης.

Η υπηρεσία του Iατρού Eργασίας παρέχει πολλά και σημαντικά τα πλεονεκτήματα. Συγκεκριμένα:

 • Κατάρτιση προγράμματος επισκέψεων Ιατρού Εργασίας. Το τελικό πρόγραμμα των επισκέψεων, που διαμορφώνεται σε συνεργασία με την επιχείρηση, υποβάλλεται από τη GEP στις αρμόδιες Επιθεωρήσεις Α&Υ στην Εργασία, προς θεώρηση.
 • Θεώρηση Βιβλίου Υποδείξεων Ιατρού Εργασίας & Τεχνικού Ασφάλειας για κάθε εγκατάσταση της επιχείρησης.
 • Σταθερή υποστήριξη της επιχείρησης από το τμήμα υγείας της GEP στελεχώμένο από επιστημονικούς συμβούλους με εξειδίκευση στην ιατρική της εργασίας, που μπορούν να δώσουν άμεσα προτάσεις και λύσεις για κάθε ζήτημα που αφορά στην επαγγελματική υγεία.
 •  Παροχή ενημερωτικού υλικού για επίκαιρα θέματα υγείας όπως το κάπνισμα, η υπέρταση, η πρόληψη θερμικής καταπόνησης, η διαχείριση στρες στο χώρο εργασίας, η σωστή στάση σώματος κατά την εργασία σε γραφείο κ.ά
 •  Αξιοποίηση του μεγαλύτερου δικτύου Ιατρών Εργασίας, με πανελλαδική κάλυψη, ώστε κάθε εγκατάσταση- ανεξάρτητα από την τοποθεσία της- να λαμβάνει υψηλής ποιότητας υπηρεσίες Ιατρού Εργασίας
 • Διασφάλιση της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, μέσω της συνεχούς εκπαίδευσης των Ιατρών Εργασίας στη διαχείριση προβλημάτων που αφορούν στην εργασιακή υγεία, όπως για παράδειγμα το ιατρικό χειρισμό εργαζόμενου με θέματα ψυχικής υγείας ή τη αντιμετώπιση ζητημάτων σχετικών με το lifestyle (π.χ. υλοποίηση μιας εκστρατείας για τη διακοπή του καπνίσματος στο χώρο εργασίας).
 • Έγκαιρη ενημέρωση σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία επαγγελματικής υγείας και παροχή συμβουλών, ώστε κάθε επιχείρηση να λειτουργεί σύμφωνα με την νομοθεσία.
 • Εφαρμογή καλών πρακτικών που έχουν αναδειχθεί από την εμπειρία μας ως ικανές να αποφέρουν πολλαπλά οφέλη προς τις επιχειρήσεις.
Share :