Ιατρικό Σκέλος Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου

Οι βλαπτικοί παράγοντες στους χώρους εργασίας έχουν επίδραση και στο επίπεδο υγείας των εργαζομένων και η καταγραφή τους, μαζί με τις κατάλληλες ενέργειες που αποσκοπούν σε πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή πρόληψη προσφέρουν στον εργοδότη τα απαραίτητα εργαλεία για να δράσει προς όφελος της προστασίας του προσωπικού.

Το Ιατρικό Σκέλος της Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου συμβάλλει στην πλήρη εικόνα που έχει ο εργοδότης αναφορικά με τους κινδύνους στους χώρους εργασίας, εστιάζοντας μάλιστα στην προαγωγή του επιπέδου υγείας. Προβλέπεται να αναθεωρείται εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην παραγωγική διαδικασία και εάν ως εκ τούτου προκύπτουν νέοι παράγοντες που μπορεί να βλάψουν έναν εργαζόμενο.

Share :