Ηλεκτρονικές Εκπαιδεύσεις Ασφαλείας 

Τα εξ αποστάσεως (e- learning) εκπαιδευτικά προγράμματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας της GEP δίνουν στο σύνολο των εργαζομένων πρόσβαση στη γνώση και μπορούν να τους ωφελήσουν μέσω της εύχρηστης κι ευέλικτης μορφής των ηλεκτρονικών μαθημάτων, που γίνονται στο χρόνο και στον τόπο που επιθυμεί και ορίζει ο εκπαιδευόμενος.

Πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τον εκπαιδευόμενο

Tα εκπαιδευτικά προγράμματα e-learning δεν απαιτούν τη φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου σε μια αίθουσα σε συγκεκριμένο χρόνο. Οι εργαζόμενοι έχουν το πλεονέκτημα να μπορούν να εκπαιδευτούν πάνω στο αντικείμενο που επιλέγουν, με το δικό τους ρυθμό και σε χρόνο και τόπο που ορίζουν οι ίδιοι.

Επιπλέον, τους δίνεται η δυνατότητα να επανεξετάσουν τα εκπαιδευτικά αντικείμενα, όποτε προκύπτει η ανάγκη.

Πλεονεκτήματα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τον εργοδότη

Η εταιρεία που επιλέγει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση για τους εργαζομένους της, εξοικονομεί μια σειρά από πόρους τους οποίους θα έπρεπε διαφορετικά να είχε διαθέσει.

Συγκεκριμένα, δεν χρειάζεται να διαθέτει χώρο και χρόνο εργασίας για την εκπαίδευση και το συντονισμό αυτής,  οπτικοακουστικά μέσα, γραφική ύλη και οτιδήποτε άλλο κρίνεται απαραίτητο σε μια εκπαίδευση που γίνεται με τη φυσική παρουσία των εργαζομένων.

Θεματικές ενότητες elearning GEP

Η GEP και σε αυτόν τον τομέα υπήρξε πρωτοπόρος αναγνωρίζοντας την ανάγκη της αγοράς και αναπτύσσοντας  πρώτη εκπαιδευτικά προγράμματα e-learning στις παρακάτω θεματικές ενότητες:

Σε συνεργασία με την SQ Learn, εξειδικευμένη εταιρεία στα προγράμματα e-learning, η GEP αναπτύσσει εκπαιδευτικά προγράμματα στα θέματα Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας, πλήρως διαδραστικά και φιλικά προς το χρήστη και πλήρη ως προς το περιεχόμενό τους.

Η διαδικασία της elearning εκπαίδευσης

Ο εκπαιδευόμενος παρακολουθεί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα που επιλέγει, κάνοντας χρήση προσωπικού κωδικού πρόσβασης. Το περιβάλλον παρακολούθησης του προγράμματος είναι ιδιαίτερα εύχρηστο και καθοδηγεί τον εκπαιδευόμενο.

Μετά την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο εκπαιδευόμενος αξιολογείται για τις γνώσεις που έλαβε από το σύστημα αξιολόγησης με τη συμπλήρωση κατάλληλου  ερωτηματολογίου (test). Εφόσον η αξιολόγησή του είναι επιτυχής, λαμβάνει πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης του προγράμματος.

Επιπλέον δίνεται στον εκπαιδευόμενο η δυνατότητα επικοινωνίας με τον εκπαιδευτή, προκειμένου να λυθούν απορίες αλλά και να αναπτυχθεί περαιτέρω το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

*Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο και την δομή των μαθημάτων μπορείτε να επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.hsetraining.gr 

Επίσης μπορείτε να συμπληρώσετε την φόρμα ενδιαφέροντος  για να επικοινωνήσει εκπρόσωπος της GEP μαζί σας, ώστε να συζητήσετε τις εκπαιδευτικές ανάγκες της εταιρείας σας καθώς και το πώς θα αποκτήσετε πρόσβαση στα προγράμματα e-learning.

Share :