Εταιρείες Τηλεπικοινωνιών

Οι δραστηριότητες του κλάδου αυτού της οικονομίας, σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία (ΚΝΥΑ 3850/2010) κατατάσσονται στην χαμηλότερη (Γ’) κατηγορία επικινδυνότητας από άποψη Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας. Πρέπει όμως να αντιμετωπίζονται με την προσήκουσα σοβαρότητα και σημασία. Η επικινδυνότητα του συγκεκριμμένου χώρου που εξετάζουμε, πρέπει πάντα να αξιολογείται και να αντιμετωπίζεται με τα κατάλληλα μέτρα. Όλοι οι εργαζόμενοι πρέπει να καλύπτονται από τις υπηρεσίες τεχνικού ασφάλειας & ιατρού εργασίας, ενώ επιπλέον η GEP μέσω των ολιστικών υπηρεσιών που παρέχει συμπεριλαμβάνει την αξιολόγηση και την αντιμετώπιση/διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων που επηρεάζουν την ευεξία (Well-being) των εργαζομένων.

Share :