Σε ποιους απευθύνεται

Όλους εργαζόμενους που πρόκειται να στελεχώσουν Τμήματα Ασφάλειας της Εργασίας στις επιχειρήσεις που εργάζονται ή σε άτομα που ασκούν τα καθήκοντα Τεχνικού Ασφάλειας Εργασίας σε μια επιχείρηση.

Σκοπός

Να κατέχεις όλο το θεωρητικό πλαίσιο και να αποκτήσεις τις τεχνικές δεξιότητες που θα σε κάνουν αποτελεσματικό στέλεχος στην επαγγελματική ασφάλεια.

Στόχοι

Να γνωρίσεις το πώς

  • εφαρμόζεις το νομοθετικό πλαίσιο Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας
  • εκπονείς σωστά μια Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου
  • καταγράφεις και διερευνάς ένα εργατικό ατύχημα
  • αξιολογείς τους παράγοντες διαμόρφωσης συνθηκών εργασίας, όπως κτιριολογικές απαιτήσεις, φυσικοί, χημικοί και βιολογικοί παράγοντες
  • αναλύεις τη σήμανση ασφάλειας
  • προτείνονται τα κατάλληλα Μέσα Ατομικής Προστασίας
  • κάνεις συμβουλευτική για θέματα επαγγελματικής ασφάλειας
  • διαμορφώνεις κουλτούρα ασφάλειας στην εργασίας

Τρόποι εκπαίδευσης

  • παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 12 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης, μαζί με το εγχειρίδιο Επιμόρφωσης Τεχνικών Ασφάλειας.

Share :