Οι επιθεωρήσεις για αξιολόγηση συνεργατών-προμηθευτών πραγματοποιούνται με επισκέψεις των συνεργατών της GEP στις εγκαταστάσεις των προμηθευτών. Η συχνότητα και το πρόγραμμα των επισκέψεων καθορίζονται σε συνεργασία με την εταιρεία.  Κάθε επιθεώρηση συνοδεύεται από αναλυτικό report με βαθμολογία & παρατηρήσεις για κάθε προμηθευτή. Στο report θα προτείνονται και διορθωτικές ενέργειες για όσα πεδία ελέγχου είναι μη συμμορφούμενα και παρουσιάζουν αποκλίσεις.

Ενδεικτικά και μη περιοριστικά οι επιθεωρήσεις θα περιλαμβάνουν:

  • Έλεγχο στις εγκαταστάσεις και τον εξοπλισμό των προμηθευτών – υπεργολάβων
  • Έλεγχο τήρησης κανόνων ατομικής υγιεινής του προσωπικού,
  • Έλεγχο των παραγωγικών διαδικασιών και δραστηριοτήτων των προμηθευτών – υπεργολάβων
  • Έλεγχο τήρησης αρχείων και διαδικασιών HACCP, αρχείων ελέγχου νερού, αρχείων καθαρισμού και απολύμανσης, αρχείων απεντομώσεων και μυοκτονιών

Στις επιθεωρήσεις τέτοιου τύπου περιλαμβάνονται και οι επιθεωρήσεις σε καταστήματα του εταιρικού δικτύου και καταστήματα Franchise.

Share :