Επιδοτούμενα προγράμματα

Το ΕΣΠΑ (Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης) 2014-2020 αποτελεί το βασικό στρατηγικό σχέδιο για την ανάπτυξη της χώρας με τη  συνδρομή σημαντικών πόρων που προέρχονται από τα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων, η μετάβαση στην ποιοτική επιχειρηματικότητα με αιχμή την καινοτομία και η αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας αποτελούν χρηματοδοτικές προτεραιότητες του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Στο πλαίσιο αυτό προκηρύσσονται δράσεις προγραμμάτων τομεακών και περιφερειακών για επενδύσεις ιδιωτών και επιχειρήσεων.

Η GEP παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες συμβούλου προς ιδιώτες και επιχειρήσεις οι οποίες περιλαμβάνουν την αξιοποίηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών του ΕΣΠΑ 2014-2020:

  • Πληροφόρηση/ενημέρωση για τις δυνατότητες επενδύσεων.
  • Εκτίμηση κάθε επιχειρηματικής ιδέας και ασφαλής καθοδήγηση των επιχειρήσεων στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
  • Υποστήριξη στην κατάρτιση του Επενδυτικού Σχεδίου.
  • Υποβολή του Επενδυτικού Σχεδίου στον αρμόδιο φορέα.
  • Παρακολούθηση του Επενδυτικού Σχεδίου έως την ολοκλήρωσή του.
  • Εκπόνηση μελετών Σκοπιμότητας και Βιωσιμότητας.
Share :