Εξορύξεων & Κατεργασίας Μετάλλων

Εκ της φύσεως τους, οι λατομικές και μεταλλευτικές εργασίες έχουν υψηλή επικινδυνότητα, είτε εκτελούνται επιφανειακά, είτε υπόγεια. Ήδη από την πρώτη έκδοσή του, το 1984, καθώς και με την εκσυγχρονισμένη έκδοση το 2011, ο Κανονισμός Λατομικών & Μεταλλευτικών Εργασιών (ΚΜΛΕ) έχει θέσει αυστηρά πλαίσια ως προς την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία (Υ&Α) στις δραστηριότητες του κλάδου.

Το περιβάλλον εργασίας, η χρήση εκρηκτικών υλών, ο σταθερός και κινητός μηχανολογικός εξοπλισμός κ.ά., απαιτούν σοβαρότητα στην προσέγγιση και υψηλή εξειδίκευση στην Υ&Α.

Ομοίως και στη μεταλλουργία και γενικότερα στις διεργασίες επεξεργασίας & εμπλουτισμού, η χρήση επικίνδυνων χημικών, οι ιδιαίτερες εργασιακές συνθήκες (υπερ-υψηλές θερμοκρασίες, σκόνη, θόρυβος κ.λπ.) και ο ειδικός εξοπλισμός, προδιαγράφουν ένα εργασιακό περιβάλλον ιδιαίτερων απαιτήσεων ως προς την Υ&Α.

Η GEP έχει τις σωστές απαντήσεις και γιά αυτές τις δραστηριότητες με τους έμπειρους μηχανικούς, τεχνικούς ασφαλείας και συντονιστές για θέματα Υ&Α  που εκχωρεί στους πελάτες της, γιά όλες τις παραπάνω περιπτώσεις.

Share :