Ενδοεπιχειρησιακές Εκπαιδεύσεις Ασφαλείας

Η σωστή εκπαίδευση σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας Εργασίας είναι ζωτικής σημασίας για την αποφυγή εργατικών ατυχημάτων και χρόνιων νοσημάτων. Ο λόγος είναι ότι πέραν της πληροφόρησης για τις σωστές πρακτικές εργασίας που παρέχει, προτρέπει τους εργαζόμενους στην υιοθέτηση ασφαλών συμπεριφορών εργασίας.

Οι Ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις αποτελούν το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη κοινής αντίληψης μέσα στην επιχείρηση, που στοχεύει στο ίδιο αποτέλεσμα για όλους, δηλαδή στην επιτυχή διαχείριση την Υγείας και Ασφάλειας για την προστασία των εργαζομένων. Οι ενδοεπιχειρησιακές εκπαιδεύσεις που σχεδιάζονται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε επιχείρησης και με βάση τη δραστηριότητά της,  δίνουν όλα τα γνωστικά εφόδια στους εργαζόμενους προκειμένου να έχουν την κατάλληλη αντίδραση σε κάθε περίσταση όπως απαιτείται και να εφαρμόσουν αυθόρμητα την ενδεδειγμένη διαδικασία που διδάχθηκαν.

Τι περιλαμβάνουν οι ενδοεταιρικές εκπαιδεύσεις Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας;

Οι έμπειροι και πιστοποιημένοι εκπαιδευτές της GEP χρησιμοποιούν σύγχρονες συμμετοχικές μεθόδους διδασκαλίας και μπορούν να βοηθήσουν κάθε επιχείρηση να επισημάνει τις ακριβείς ανάγκες για την εκπαίδευση του προσωπικού της πάνω σε ζωτικής σημασίας θέματα, όπως:

 • Πυρασφάλεια
 • Πρώτες βοήθειες
 • Ασφάλεια χώρων εργασίας
 • Σήμανση ασφάλειας και υγείας
 • Εργασία με οθόνες οπτικής απεικόνισης
 • Χειρωνακτική διακίνηση φορτίου
 • Διακίνηση οχημάτων και πεζών
 • Ασφάλεια μηχανημάτων
 • Κίνδυνοι από τον ηλεκτρισμό
 • Χρήση μέσων ατομικής προστασίας
 • Εργασία σε ύψος
 • Χρήση χημικών
 • Εργασία σε εξωτερικούς / υπαίθριους χώρους
 • Εργασία σε κλειστούς / περιορισμένους χώρους
 • Οδήγηση οχημάτων
 • Χρήση μηχανημάτων έργου

Ο νόμος

Η εκπαίδευση εργαζομένων και εργοδοτών στα θέματα Επαγγελματικής Ασφάλειας, εκτός από βασική εργοδοτική υποχρέωση, αποτελεί ένα σημαντικό και απαραίτητο βήμα κάθε επιχείρησης για την ανάπτυξη κουλτούρας Υγείας & Ασφάλειας Εργασίας στους ανθρώπους της.

Σύμφωνα με το Νόμο 3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων»,  Άρθρο 48, ο εργοδότης οφείλει να εξασφαλίζει σε κάθε εργαζόμενο κατάλληλη και επαρκή εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και υγείας.

Εκπαιδεύσεις πρώτων βοηθειών που βοηθούν στην προσωπική ανάπτυξη των εργαζομένων. Ο τρόπος εκπαίδευσης του προσωπικού στις Πρώτες Βοήθειες άλλαξε και ακολουθεί πλέον τις πιο σύγχρονες παγκόσμιες τάσεις , οι οποίες επιβάλλουν βιωματική εκπαίδευση με συμμετοχικές μεθόδους και εργαλεία για την ανάπτυξη της προσωπικότητας του Εκπαιδευόμενου. Η GEP υιοθετεί απόλυτα τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση πρώτων βοηθειών.

Tα προγράμματα πρώτων βοηθειών της GEP, βασίζονται στις επικαιροποιημένες κατευθυντήριες οδηγίες του ERC και παρέχουν συγκεκριμένες και στοχευμένες οδηγίες για το πώς παρέχονται οι πρώτες βοήθειες στο χώρο εργασίας, ώστε να εφαρμοστούν την κατάλληλη στιγμή και να αποδώσουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Απευθύνονται σε κάθε πολίτη και σε εργαζόμενους όλων των κλάδων, όπως για παράδειγμα εργαζομένους σε τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, εμπορικά κέντρα, αθλητικές εγκαταστάσεις, βιομηχανικές μονάδες, εμπορικά καταστήματα, αεροδρόμια, εκπαιδευτικές μονάδες, ξενοδοχεία και κέντρα εστίασης, εργαζόμενους ασφάλειας και φύλαξης κ.ά.

Ασφάλεια στην εργασία γραφείου.

Η εργασία γραφείου θεωρείται από τους περισσότερους ως ασφαλής εργασία. Ωστόσο είναι γεγονός ότι εμπεριέχει σημαντικό αριθμό κινδύνων, όπως ενδεικτικά η μυοσκελετική καταπόνηση των εργαζομένων από το λανθασμένο τρόπο χρήσης του εξοπλισμού εργασίας, οι οποίοι συμβάλλουν στην αύξηση του απουσιασμού με σημαντικές επιπτώσεις στην παραγωγικότητα και την κερδοφορία του οργανισμού.

Στα στοχευμένα ενδοεταιρικά σεμινάρια της GEP αναλύονται μεταξύ άλλων:

 • οι παράγοντες διαμόρφωσης των συνθηκών εργασίας,
 • η ασφάλεια ως προς τη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών,
 • η μυοσκελετική καταπόνηση των εργαζομένων και οι τρόποι προστασίας τους,
 • οι ενδεδειγμένοι τρόποι για τη χειρωνακτική διακίνηση φορτίου,
 • οι ηλεκτρολογικοί κίνδυνοι σε χώρους γραφείων,
 • η σήμανση ασφάλειας,
 • η ασφάλεια στις εργασίες καθαρισμών,
 • και η σημασία της ασφαλούς συμπεριφοράς στους χώρους εργασίας.

Ειδικά σεμινάρια για πυρασφάλεια και εκκένωση χώρων εργασίας.

Πραγματοποιούνται για εργαζόμενους όλων των κλάδων δραστηριότητας, από πολύ έμπειρους, εξειδικευμένους συνεργάτες της GEP και εν ενεργεία στελέχη της πυροσβεστικής υπηρεσίας, και περιλαμβάνουν σχετικά case studies και τεστ αξιολόγησης κατά τη λήξη τους.

Στόχοι της εκπαίδευσης είναι να γνωρίζουν οι εργαζόμενοι, ποιες είναι οι συνήθεις αιτίες της πυρκαγιάς και πως μπορεί να αποφευχθεί σε έναν εργασιακό χώρο, πως πρέπει να αντιδράσουν μόλις αντιληφθούν πυρκαγιά στον εργασιακό χώρο, ποια μέσα και με ποιο τρόπο πρέπει να χρησιμοποιήσει και ποιος είναι ο σωστός τρόπος εκκένωσης ενός κτιρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς.

* Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια Υγείας και Ασφάλειας που παρέχει η GEP εμπίπτουν στα προγράμματα ΛΑΕΚ

Επιπλέον συνοδεύονται από βεβαιώσεις παρακολούθησης, για την απαραίτητη τεκμηρίωση και την τήρηση αρχείων εκπαίδευσης από κάθε επιχείρηση. Η ύπαρξη των βεβαιώσεων παρακολούθησης αποτελεί σημαντικό στοιχείο που ελέγχεται από την επιθεώρηση εργασίας, ενώ αποτελεί απαίτηση των συστημάτων ποιότητας τα οποία εφαρμόζονται από τις επιχειρήσεις.

Share :