ΕΠΕΝΔΥΣΗ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ

Στις επιχειρήσεις τροφίμων, η ελλιπής εκπαίδευση των εργαζομένων αποτελεί την πιο συχνή πηγή επιμόλυνσης των παραγόμενων προϊόντων σε καθένα από τα στάδια της παραλαβής, αποθήκευσης και επεξεργασίας τροφίμων, επιφέροντας αρνητικές συνέπειες και προβλήματα υγειονομικής φύσεως στην επιχείρηση.

Η GEP με ειδικευμένους και έμπειρους εκπαιδευτές σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, σχεδιάζει και υλοποιεί σεμινάρια που απευθύνονται σε όλο το προσωπικό των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα τρόφιμα, άμεσα ή έμμεσα.

Οι εκπαιδευτές της GEP χρησιμοποιούν όλες τις σύγχρονες μεθόδους για την εκπαίδευση στελεχών των επιχειρήσεων (οπτικοακουστικό υλικό, case studies, ρόλοι, κ.λ.π.).

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι εκπαιδευτές της GEP αξιολογούνται συνεχώς από τους καταρτιζόμενους και τις επιχειρήσεις.

Όλα τα εκπαιδευτικά προγράμματα επιδοτούνται από τον ΟΑΕΔ μέσω του προγράμματος «ΛΑΕΚ».

Μετατρέποντας την υποχρέωση σε πλεονέκτημα…

Οι επιχειρήσεις τροφίμων, έχουν την υποχρέωση από τη νομοθεσία (Εθνική & Ευρωπαϊκή) να εκπαιδεύουν το προσωπικό τους που ασχολείται με τον χειρισμό και την επεξεργασία των τροφίμων σε βασικές αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων.

Η GEP μετατρέπει την υποχρέωση σε πλεονέκτημα, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας τα εκπαιδευτικά προγράμματα που ανοίγουν για το προσωπικό σας ορίζοντες πέρα από την υποχρέωση της νομοθεσίας.

Από ένα σύνολο τριών ενοτήτων εκπαίδευσης έχετε τη δυνατότητα να επιλέξετε το πρόγραμμα εκπαίδευσης των εργαζομένων που ανταποκρίνεται περισσότερο στις ανάγκες και τη στρατηγική της εταιρεία σας.

Share :