Η παραγωγή ασφαλών τροφίμων και η διαφύλαξη της υγείας του καταναλωτή, αποτελεί ηθική ευθύνη και νομική υποχρέωση όλων των απασχολούμενων σε μια επιχείρηση τροφίμων, από την ανώτατη διοίκηση της επιχείρησης μέχρι και τον τελευταίο εργαζόμενο που ασχολείται άμεσα ή έμμεσα με τον χειρισμό των τροφίμων.

Οι κακοί χειρισμοί των εργαζομένων σε μια επιχείρηση τροφίμων που οφείλονται σε ελλιπή εκπαίδευση και κατάρτιση αυτών, αποτελούν κατά κοινή ομολογία τη σημαντικότερη πηγή επιμόλυνσης των παραγόμενων προϊόντων και κατ’ επέκταση την αύξηση πιθανότητας εμφάνισης τροφικών δηλητηριάσεων. Επίσης, η έλλειψη γνώσεων του προσωπικού σε θέματα σωστής αποθηκευτικής πρακτικής ή χειρισμού κατά την επεξεργασία των τροφίμων, μπορεί να αποτελέσει αίτιο απώλειας σημαντικής ποσότητας τροφίμων που ζημιώνει την επιχείρηση. Γι’ αυτό το λόγο η εκπαίδευση όλου του προσωπικού των επιχειρήσεων τροφίμων, αποτελεί επιτακτική ανάγκη.

Η εταιρεία μας, αναγνωρίζοντας την παραπάνω ανάγκη των επιχειρήσεων τροφίμων, και διαθέτοντας το κατάλληλα εξειδικευμένο προσωπικό, αναλαμβάνει την οργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων σε θέματα υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων, για το προσωπικό των επιχειρήσεων αυτών.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια αυτά προσαρμόζονται κατά περίπτωση, και απευθύνονται:

  • Στους ιδιοκτήτες, μέλη της ανώτατης διοίκησης των επιχειρήσεων τροφίμων, που συμμετέχουν ενεργά στον χειρισμό των τροφίμων,
  • Στους προϊσταμένους των τμημάτων, των επιχειρήσεων τροφίμων, που είναι υπεύθυνοι για τους χειρισμούς από προσωπικό των τμημάτων τους,
  • Στο προσωπικό που ασχολείται άμεσα με την παραγωγή και τον χειρισμό τροφίμων,
  • Στο προσωπικό που ασχολείται έμμεσα με την παραγωγή και τον χειρισμό τροφίμων,
  • Στο νεοπροσλαμβανόμενο προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων

Μετά το πέρας των εκπαιδευτικών σεμιναρίων η GEP εκδίδει ατομικές βεβαιώσεις παρακολούθησης για τους συμμετέχοντες. Η έκδοση των βεβαιώσεων παρακολούθησης μπορεί να συνδυαστεί και με σχετική αξιολόγηση των συμμετεχόντων στο εκπαιδευτικό σεμινάριο.

Η GEP αναγνωρίζοντας τις αυξημένες απαιτήσεις της αγοράς για εκπαίδευση των εργαζομένων στoν τομέα των τροφίμων σχεδιάζει και υλοποιεί εκπαιδευτικά προγράμματα προσαρμοσμένα στις ανάγκες των επιχειρήσεων όπως Food Defense, Food Allergens, Cleaning and Disinfection κτλ.

Share :