Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, οι επιχειρήσεις τροφίμων  παραγωγής, επεξεργασίας, αποθήκευσης, μεταφοράς, λιανικού εμπορίου, διάθεσης τροφίμων, μαζικής εστίασης καθώς και εργαστήρια ζαχαροπλαστικής, αλλαντοποιίας, παραγωγής κρεάτων, εστιατόρια, catering, ξενοδοχεία, νοσοκομεία κ.ο.κ έχουν υποχρέωση να εκπαιδεύουν όλο το προσωπικό τους  που ασχολείται με τον χειρισμό και  την επεξεργασία τροφίμων στις αρχές υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων. Ένα πλήρες πρόγραμμα με μεγάλο εύρος θεματολογίας όσον αφορά την υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων είναι η «εκπαίδευση του ΕΦΕΤ επιπέδου 1 σε βασικές αρχές ασφάλειας και υγιεινής τροφίμων».

Η εκπαίδευση αυτή πραγματοποιείται αποκλειστικά από εκπαιδευτές και αξιολογητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ,  σύμφωνα με όσα προβλέπονται στη σχετική νομοθεσία για τη διεξαγωγή των προγραμμάτων του ΕΦΕΤ.

Η διάρκεια και το περιεχόμενο των  εκπαιδευτικών προγραμμάτων ορίζεται από τον ΕΦΕΤ.

Ο ΕΦΕΤ με την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την αξιολόγηση των εκπαιδευομένων εκδίδει βεβαιώσεις για τη θεματική ενότητα «Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας των Τροφίμων» στους επιτυχόντες, βάσει των αποτελεσμάτων και υπό την προϋπόθεση ότι έχουν αξιολογηθεί θετικά στο πρόγραμμα εκπαίδευσης.

Η GEP διαθέτει εγκεκριμένους εκπαιδευτές και αξιολογητές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και αναλαμβάνει την οργάνωση και υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων του ΕΦΕΤ στις βασικές αρχές ασφάλειας και υγιεινής των τροφίμων για το προσωπικό των επιχειρήσεων τροφίμων.

Share :