Διευθυντής Ασφάλειας Έργου

Ο Διευθυντής Ασφάλειας έργου, δημιουργεί τον αρχικό σχεδιασμό της διαχείρισης των θεμάτων της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας στο έργο. Στη συνέχεια κατά την εξέλιξη του έργου, είναι υπεύθυνος για την ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των αποφάσεων και διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.

Ποιες είναι οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Ασφάλειας Έργου

Στις αρμοδιότητες του  Διευθυντή Ασφάλειας έργου περιλαμβάνονται:

  • Η υλοποίηση των διαδικασιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας που αποφασίστηκαν για το έργο.
  • Ο καθορισμός όλων των εκ του νόμου προϋποθέσεων που πρέπει να ικανοποιούν οι εργαζόμενοι που εμπλέκονται στο έργο.
  • Ο έλεγχος και η καθοδήγηση των εμπλεκομένων τεχνικών και συντονιστών ασφάλειας έργου, καθώς και όσων τρίτων σχετίζονται με τα θέματα αυτά.
  • Οι ενέργειες, οι διαδικασίες και ο έλεγχος που πρέπει να υιοθετηθούν για την πρόληψη των κινδύνων και την προστασία όλων των παραγόντων του έργου, σε διαρκή συνεννόηση με όλους τους προϊσταμένους και εργοδηγούς επιβεβαιώνοντας ότι εφαρμόζουν τους κανόνες ασφάλειας του εργοταξίου.
  • Όλες οι προβλεπόμενες από το νόμο ενέργειες αναφορικά με τα τυχόν συμβάντα εργατικά ατυχήματα.
  • Ο καθορισμός όλων των εκ του νόμου απαιτήσεων αναφορικά με τα πρότυπα (standards) που πρέπει να ικανοποιούν οι προμηθευτές, ο εξοπλισμός, τα υλικά και τα μέσα εργασίας για το έργο.
  • Η παρακολούθηση και αξιολόγηση των KPIs (Key Performance Indicators – δείκτες μέτρησης απόδοσης) αναφορικά με το επίπεδο ασφάλειας του έργου.
  • Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές των απαραίτητων για το έργο εκπαιδευτικών σεμιναρίων, στον τομέα της Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας.

O ρόλος τη GEP

Τα έμπειρα στελέχη της GEP διαθέτουν την τεχνογνωσία που απαιτείται, προκειμένου να σας καθοδηγήσουν σε κάθε βήμα που σχετίζεται με την ασφάλεια, την υγεία και τις απαιτούμενες προδιαγραφές της υλοποίησης του έργου σας. Στο πλαίσιο αυτό και αναλόγως των αναγκών, της έκτασης και των ειδικών χαρακτηριστικών του έργου σας, μπορούν να σας προτείνουν την τοποθέτηση Διευθυντή Ασφάλειας Έργου προκειμένου να προχωρήσει απρόσκοπτα η υλοποίηση του.

Ο Διευθυντής Ασφάλειας Έργου της GEP, πέραν της εμπειρίας και της τεχνογνωσίας που διαθέτει, έχει επιπλέον, διαρκή πρόσβαση και συνεχή υποστήριξη από το εξειδικευμένο τμήμα συμβούλων στα γραφεία της εταιρείας, για κάθε θέμα που ενδέχεται να προκύψει.

Share :