Διαχείριση Εγκαταστάσεων

Η λειτουργία και η συντήρηση και η εν γένει διαχείριση εγκαταστάσεων κάθε είδους εγκυμονεί κινδύνους, τόσο για το προσωπικό όσο και για την ίδια την εγκατάσταση (μηχανήματα, εξοπλισμός κ.λπ.), αλλά και γιά τρίτους ή και γιά την ευρύτερη περιοχή (σε περίπτωση Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης).

Η παροχή υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας σε όλες αυτές τις περιπτώσεις προϋποθέτει ικανή τεκμηρίωση όλων των τύπων και της βαρύτητας των κινδύνων, με χρήση όλων των διαθέσιμων επιστημονικών εργαλείων γιά αυτό. Η GEP έχοντας σημαντική εμπειρία στο κλάδο αυτό της οικονομιας με μεγάλο πλήθος πελατών σε όλη την Ελλάδα είναι ο αξιόπιστος πάροχος υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας σε κάθε αντίστοιχη επιχείρηση και δραστηριότητα.

Share :