Το διάγραμμα ροής αποτυπώνει τη ροή των πρώτων υλών από το σημείο που εισέρχονται στην επιχείρηση τροφίμων και ποτών, τα στάδια της παραγωγής που ακολουθούνται έως τη δημιουργία και τη διάθεση του τελικού προϊόντος. Το διάγραμμα ροής είναι έντυπο το οποίο πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει ένα κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και μία επιχείρηση τροφίμων σύμφωνα με την επίσημη Υγειονομική Διάταξη.

Η GEP αξιοποιώντας προσωπικό το οποίο διαθέτει την αντίστοιχη τεχνογνωσία αναλαμβάνει τον έλεγχο, αποτύπωση και εκπόνηση διαγράμματος ροής συνοδευόμενο με την τεχνική του έκθεση και ταυτόχρονα καθοδηγεί τους επαγγελματίες ως προς την ορθή υλοποίηση των διαδικασιών που περιγράφονται.

Το διάγραμμα ροής θα συνταχθεί για τα προϊόντα ή τις κατηγορίες προϊόντων ή διεργασιών που καλύπτονται-τεκμηριώνονται από το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Τροφίμων ή την Μελέτη HACCP.

Για τον σχεδιασμό του διαγράμματος ροής θα ληφθούν υπόψη τα εξής:

 • Τα στοιχεία για τις Α’ ύλες (παραλαβή, μεταφορά, αποθήκευση, έλεγχοι) καθώς και των υλικών συσκευασίας
 • Η ακολουθία και οι αλληλεπιδράσεις όλων των σταδίων της παραγωγικής διαδικασίας
 • Τα δεδομένα των σταδίων της παραγωγής
 • Τα σημεία όπου οι πρώτες ύλες, τα συστατικά και τα ενδιάμεσα προϊόντα εισάγονται στην παραγωγική διαδικασία
 • Τα σημεία επανακατεργασίας και ανακύκλωσης
 • Ο μηχανολογικός εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε κάθε στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας
 • Οι συνθήκες θερμοκρασίας/ χρόνου όλων των διεργασιών που έχουν σχέση με τις πρώτες ύλες, τα ενδιάμεσα και τα τελικά προϊόντα
 • Η πορεία πιθανών διασταυρούμενων επιμολύνσεων
 • Οι διαδικασίες καθαρισμού και απολύμανσης καθώς και οι συνθήκες υγιεινής του περιβάλλοντος χώρου και του προσωπικού
 • Οι συνθήκες ροής για τα υγρά και τα στερεά
 • Τα δεδομένα αποθήκευσης και διανομής του προϊόντος
Share :