Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου (ΕτΕΚ) σε μία επιχείρηση ή ένα έργο, αποτελεί μια συστηματική εξέταση κάθε διεξαγόμενης εργασίας, με σκοπό να εντοπισθούν οι πηγές του επαγγελματικού κινδύνου.

Η Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου, εκτός από εργοδοτική υποχρέωση, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα εργαλεία για την αποτελεσματική διαχείριση της Ασφάλειας και Υγείας της Εργασίας.

Εμπεριέχει το σύνολο των ενεργειών πληροφόρησης, τεκμηρίωσης και καταγραφής των συνθηκών εργασίας, από τη φάση της απλής περιγραφής της παραγωγικής διαδικασίας μέχρι και τις τελικές φάσεις προσδιορισμού των βλαπτικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών σχετικά με την επίδραση του εργασιακού περιβάλλοντος στην ανθρώπινη υγεία.

Συγκεκριμένα, με την Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου μπορεί να εντοπιστεί πως ενδέχεται να προκαλέσει κινδύνους για την Ασφάλεια και Υγεία των εργαζομένων, να διαπιστωθεί ποια μέτρα πρέπει να ληφθούν και κατά πόσο μπορούν να αποφευχθούν ή να εξαλειφθούν οι κίνδυνοι και οι πηγές τους.  Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, θα πρέπει να καταγραφούν τα μέτρα πρόληψης που ήδη εφαρμόζονται, και να προταθούν αυτά που πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά, για τον έλεγχο των κινδύνων και την προστασία των εργαζομένων.

Τι περιλαμβάνει η Γραπτή Εκτίμηση Επαγγελματικού Κινδύνου

Η Γραπτή Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου ΕτΕΚ περιλαμβάνει την αναγνώριση και την καταγραφή των κινδύνων που υπάρχουν, καθώς και αυτών που ενδέχεται να εμφανισθούν στο εργασιακό χώρο. Ενδεικτικά αναφέρεται ο κίνδυνος πτώσης, ο κίνδυνος από μηχανήματα και εξοπλισμό, ο κίνδυνος πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας ή έκρηξης, ο κίνδυνος από έκθεση σε βλαπτικούς παράγοντες (φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς), και οι κίνδυνοι από την γενική οργάνωση κάθε εργασίας.

Ο νόμος

Σύμφωνα με το νόμο 3850/2010 «Κύρωση του κώδικα νόμων για την Υγεία και την Ασφάλεια των εργαζομένων»,  Άρθρο 43, ο εργοδότης υποχρεούται να έχει στη διάθεση του μια γραπτή εκτίμηση των υφισταμένων κινδύνων για την Ασφάλεια και την Υγεία κατά τη εργασία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν ομάδες εργαζομένων που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους.

Εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου από τη GEP

Τα στελέχη της GEP έχουν σημαντική εμπειρία και εξειδίκευση στην εκπόνηση Εκτιμήσεων Επαγγελματικού Κινδύνου, μέσα από τη μακρόχρονη πορεία της και την παροχή αντίστοιχων υπηρεσιών σε επιχειρήσεις από όλους τους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας.

Αναγνώριση της τεχνογνωσίας της GEP στην Εκτίμηση του Επαγγελματικού Κινδύνου – ΕτΕΚ

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Υγεία και Ασφάλεια Εργασίας (EU-OSHA) αναγνωρίζοντας την τεχνογνωσία της GEP την επέλεξε μετά από διαγωνισμό, για την ανάπτυξη τριών on-line εργαλείων Εκτίμησης Επαγγελματικού Κινδύνου,  OiRA (Online Interactive Risk Assessment), τα οποία προορίζονται για τρείς επαγγελματικές ομάδες της χώρας μας.

Tο έργο που εποπτεύθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ολοκληρώθηκε έγκαιρα από τους επιστήμονες της GEP και παραδόθηκε έτοιμο προς χρήση από το κοινό/ενδιαφερόμενους φορείς.

Με τα τρία αυτά on-line εργαλεία δίνεται πλέον η δυνατότητα σε επιχειρήσεις των κλάδων

  • Εγκαταστατών/Συντηρητών Ανελκυστήρων,
  • Επισκευής Οχημάτων,
  • και Εκπαιδευτικών Μονάδων,

να αξιολογήσουν εύκολα και γρηγορα τους επαγγελματικούς κινδύνους και να εκπονήσουν τη μελέτη Εκτίμησης του Επαγγελματικού Κινδύνου.

Share :