Αναπτυξιακός Νόμος

Ο Αναπτυξιακός Νόμος (Ν.4399/2016) προσφέρει κίνητρα σε ιδιώτες και επιχειρήσεις για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε διάφορους τομείς οικονομικής δραστηριότητας. Σκοπός του αποτελεί η  προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης με σεβασμό στους περιβαλλοντικούς πόρους, η τεχνολογική αναβάθμιση, η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς εθνικής ταυτότητας, η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης, η μετακίνηση στην αλυσίδα παραγωγής της αξίας για την παραγωγή πιο σύνθετων προϊόντων και η προσφορά καλύτερων υπηρεσιών.

Η GEP αναλαμβάνει τη συμβουλευτική υποστήριξη ένταξης Επενδυτικών Σχεδίων στον Αναπτυξιακό Νόμο:

  • Εκτίμηση κάθε επιχειρηματικής ιδέας και ασφαλής. καθοδήγηση των επιχειρήσεων στην λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.
  • Εκπόνηση Οικονομοτεχνικής Μελέτης για την ένταξη του Επενδυτικού Σχεδίου.
  • Παρακολούθηση και Διαχείριση της υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου.
Share :