Σε ποιους απευθύνεται

Σε προσωπικό επιχειρήσεων του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα που ασχολείται με δημόσιες συμβάσεις καθώς επίσης και σε ελεύθερους επαγγελματίες με εξειδίκευση στις προμήθειες δημοσίου.

Σκοπός

Να κατέχεις το ισχύων νομοθετικό πλαίσιο για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων προμηθειών & υπηρεσιών και συμβάσεων έργων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες.

Στόχοι

Να γνωρίσεις

 • Τις γενικές αρχές του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου
 • Τους ορισμούς αναθέτουσες αρχές, αναθέτοντες φορείς, δημόσιες συμβάσεις προμηθειών, δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, συμβάσεις έργων
 • Τον κύκλο τη ανάθεσης μιας δημόσιας σύμβασης (προετοιμασία, διαβουλεύσεις στην αγορά, δημοσιότητα, προσφορές, αξιολόγηση προσφορών, κατακύρωση)
 • Τις διαδικασίες ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων (άνω και κάτω των χρηματικών ορίων)
 • Πώς γίνεται η προετοιμασία προσφορών
 • Πως τίθενται τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής – δικαιολογητικά συμμετοχής – λόγοι αποκλεισμού
 • Πώς γίνεται η στήριξη στις ικανότητες τρίτων φορέων
 • Τί είναι η προκαταρκτική απόδειξη – αποδεικτικά μέσα (ΤΕΥΔ, ΕΕΕΣ)
 • Ποια είναι τα κριτήρια ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων – υπερβολικά χαμηλές προσφορές
 • Πώς γίνεται η κατακύρωση σύμβασης – ματαίωση της διαδικασίας
 • Πώς γίνεται η ηλεκτρονικοποίηση διαδικασιών δημοσίων συμβάσεων
 • Πώς αξιοποιείται το σύστημα έννομης προστασίας κατά την ανάθεση των δημοσίων συμβάσεων
 • Πώς γίνεται η εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων έργων και η ηλεκτρονική κατάθεση φακέλου

Τρόποι εκπαίδευσης

 • παραδοσιακή εκπαίδευση στη GEP ACADEMY, με διάρκεια 8 ώρες

Πιστοποίηση

Μετά από επιτυχή συμμετοχή, δίνεται πιστοποιητικό παρακολούθησης.

Share :