Αεροδρόμια & Λιμάνια

Η Ελλάδα λόγω της γεωγραφικής της θέσης αποτελεί σημαντικό κόμβο για το διεθνές σύστημα μεταφορών. Η ανάπτυξη νέων υποδομών (αεροδρόμια & λιμάνια) πολλαπλασίασε το μεταφορικό έργο ανθρώπων και αγαθών, αλλά και τον αριθμό των εταιρειών που δραστηριοποιούνται στον κλάδο και φυσικά των εργαζομένων.

Η απρόσκοπτη και ομαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και των μεταφορικών μέσων προϋποθέτει την αυστηρή τήρηση των κανονισμών και προδιαγραφών Υγείας και Ασφάλειας της Εργασίας (Υ&Α), ιδιαίτερα όταν συμπεριλαμβάνει επιβάτες και αγαθά.

Η GEP διαθέτοντας πολυετή εμπειρία στη διαχείριση των θεμάτων Υ&Α στα κυριότερα αεροδρόμια και λιμάνια και στις μεγαλύτερες εταιρείες του κλάδου, είναι ο καταλληλότερος συνεργάτης γιά να εγγυηθεί την ομαλή διεξαγωγή κάθε σχετικής δραστηριότητας.

Share :